PDF להורדה

קול קורא להגשת בקשות עבור פיילוטים בתחומי החקלאות (אגריטק) – תזכורת

שנה: 2022

מספר החוזר: 72.2022


ברצוננו לעדכנכם בפרסומו של קול קורא, על ידי רשות החדשנות בשיתוף עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר, להגשת בקשות סיוע לתוכניות הרצה ("פיילוטים") של חברות הזנק וחברות טכנולוגיה בתחומי החקלאות.

התאריך האחרון להגשת בקשות – 19 בספטמבר 2022.

קול קורא זה הוא במסגרת מסלול תמיכה בפיילוטים בתחומי טכנולוגיות חקלאות (אגרי-טק), כגון טכנולוגיות מבוססות צמחים ובעלי חיים, המשמשים למזון או לחומרי גלם תעשייתיים, וכן מוצרים לשיפור ולייעול תהליך הגידול של צמחים ובעלי חיים, לרבות שיטות ותשומות.

מדובר בפיילוטים לבחינת היתכנותן ויישומן של טכנולוגיות חדשניות בקרב לקוחות רלוונטיים ולקידום מיסחורן לחו"ל. ניתן להגיש גם תכניות הרצה בשיתוף מרכזי המו"פ האזוריים של משרד החקלאות (היכולים לשמש כאתרי הרצה לתכניות המוגשות).

על המוצרים המוגשים במסגרת הקול הקורא להיות בשלים להרצה וללא תכולות מו"פ משמעותיות וליצור אימפקט משמעותי ליצירת ולצמיחת חברות בתחומי טכנולוגיות החקלאות (אגריטק).

להלן עיקרי הקול הקורא:

מימון

 • תינתן תמיכה כספית בשיעור של עד 60% מהוצאות המו"פ המאושרות.
 • חברות הפועלות באזורי פיתוח זכאיות לתוספת תמיכה של 10%.

תנאי המסלול 

 • על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.
 • על הקניין הרוחני שייווצר בתכנית להיות בבעלות מלאה של החברה.
 • על התוכנית לכלול אתר הרצה בישראל, אצל חקלאי ישראלי, או תתבסס על יכולות, נתונים או מידע הנמצאים ברשות החקלאי הישראלי.

קריטריונים להערכת בקשה 

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התוכנית.
 • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי – כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית.
 • בתכניות הרצה: איכות תכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה והסינרגיה בין החברה לאתר – התועלת שתצמח לחברה מתכנית ההרצה בהיבטי קרבה לשוק ומסחור.

 

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי 050-8943334 galina@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן