PDF להורדה

קול קורא להגשת בקשות למענקים עבור תכניות הרצה בתחומי התחבורה

שנה: 2023

מספר החוזר: 58.2023


ברצוננו לעדכנכם בפרסומו של קול קורא על ידי רשות החדשנות בשיתוף עם משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, להגשת בקשות למענקים לתכניות הרצה ("פיילוטים"), המיועדים לתאגידים טכנולוגיים ישראליים, העוסקים בפיתוח תכניות הרצה לבחינת יצירת אימפקט ותועלת חברתית מוכחת לשיפור המצב התחבורתי בארץ ובעולם.

תאריך אחרון להגשה – 11 ביולי 2023.

להלן עיקרי הקול הקורא:

הקול הקורא מיועד לתכניות הרצה המיועדות לבחון יצירת אימפקט ותועלת תחבורתית מוכחת לשיפור המצב התחבורתי בישראל ובעולם, לרבות:

 • עידוד שימוש בתחבורה ציבורית.
 • הגברת הבטיחות בדרכים.
 • הפחתת הגודש בדרכים.
 • הפחתת התלות בנפט בתחבורה.

יודגש, כי על מוצרים המוגשים במסגרת המסלול להיות בשלים להרצה וללא תכולות מו"פ משמעותיות.

דגשים לתכניות ההרצה

שייכות לתחומים בהם ישנם כשלי שוק מובחנים, כגון: מימון (בסיכון גבוה); חסמי רגולציה; מגבלות גישה לאתרי לקוחות.

יצירת אימפקט משמעותי לצמיחת התאגיד:

 • להביא להתקדמות משמעותית במוכנות המוצר למסחור.
 • לסייע בקידום חדירת המוצר לשוק באמצעות היישום באתר הניסוי.
 • השפעה משקית (בארץ ובעולם) מיישום החדשנות (בתכניות משותפות עם גורמי ממשל, תתווסף אמת מידה בתחום הרגולטורי של השותף הממשלתי).

יצוין, כי קיימים עד שלושה רכיבים בהערכת תכנית הרצה:

 • בודק מקצועי של רשות החדשנות – בכל תכנית הרצה, בנהלי הבדיקה הרגילים של המערך הטכנולוגי של הרשות.
 • בודק משרד ממשלתי – בחלק מהתכניות המשותפות עם גורמי ממשלה, ימונה על ידי השותף הממשלתי בודק מטעמו, שיעריך בין היתר את אמת המידה הנוספת (המשרדית) במסגרת חוות הדעת שיגבש, וכן יהווה ממשק לבחינת המעטפת הרגולטורית (במידה ותידרש). בחלק מהמסלולים הבודק הממשלתי יתבקש להערכות נוספות.
 • מעטפת רגולטורית לתכנית ההרצה – בחלק מהתכניות המשותפות עם גורמי ממשל, במידה ונדרש אישור רגולטורי מיוחד לצורך ביצוע תכנית ההרצה, ייבצע השותף הממשלתי תהליך פנימי להסדרתו.

הערכת תכנית ההרצה

 • הצורך – האם אתר ההרצה עונה לצרכי הלקוח וצרכי השוק שהפיילוט בא לפתור.
 • תיאור תכולת תכנית ההרצה, לרבות מצב המוצר בתחילת התוכנית ובחינת בשלותו לתכנית ההרצה.
 • חדשנות ועומק טכנולוגי של המוצרים נשוא הפיילוט, בתחילתו.
 • איכות אתר הפיילוט (לרבות: תשתיות ואמצעים; יכולות ופערים; סינרגיה עם התאגיד מגיש הבקשה; צוות אתר ההרצה).
 • אתגרי הפיילוט (לרבות: סיכונים טכנולוגיים/הנדסיים; מורכבות וסיבוכיות בביצוע; אתגרי הטמעה אצל הלקוח).

בחינת נושא הקניין הרוחני

לא נדרש כי במהלך ביצוע הפיילוט יפותח IP חדש. עם זאת, במידה ומפותח IP חדש על ידי התאגיד או קבלן המשנה, יהיה ה-IP בבעלות הבלעדית של התאגיד מגיש הבקשה.

במידה ולמגיש הבקשה אין בעלות מלאה על ה-IP של המוצר/טכנולוגיה עליו מתבססת תוכנית ההרצה, הרי שמצופה כי יפותח בתכנית קניין רוחני משמעותי, שכאמור יהיה בבעלותו הבלעדית של מגיש הבקשה.

במידה וקיים הסכם בין התאגיד ובין אתר ההרצה (בין אם כקבלן משנה או לא), יש לשים לב אם הוא כולל או צפוי לכלול רישיונות שימוש בידע, ולהביא מידע זה לידיעת הבודק (יידרש אישור עתידי נפרד כמקובל ברשות).

 

 

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי 050-8943334 galina@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן