PDF להורדה

קול קורא להגשת בקשות לייבוא ידע ממוסד מחקר זר לתאגיד ישראלי

שנה: 2023

מספר החוזר: 22.2023


ברצוננו לעדכנכם בפרסומו של קול קורא, שפורסם על ידי רשות החדשנות, להגשת בקשות לייבוא ידע ממוסד מחקר זר לתאגיד ישראלי.

התאריך האחרון להגשת בקשות – 21 ביוני 2023.

להלן תמצית הקול הקורא

רשות החדשנות מזמינה תאגידים תעשייתיים ישראלים המעוניינים להגיש בקשה לקבלת מענק תמיכה להעברת ידע ממוסד מחקר זר, שיאפשר הכרה בהוצאות תיקוף הידע האקדמי וההתאמות הנדרשות בטכנולוגיה האקדמית לבחינת התאמתן לפיתוח מוצרי בתאגיד הישראלי.

קהלי היעד

תאגיד תעשייתי ישראלי, המעוניין לקלוט טכנולוגיות חדשניות  (TRL 4-6), שפותחו במוסד מחקר זר, ושואף לפתח מוצר או לשפר מוצר קיים על בסיס מחקרים יישומיים עדכניים ורלוונטיים לתחום פעילותו.

גובה המענק

גובה התקציב לכל תקופת התכנית (עד שנתיים) – עד 3.4 מיליון ש"ח.

לתאגיד הישראלי – גובה המענק הינו 66% מסך התקציב שאושר על ידי ועדת המחקר.

פעילות המוסד הזר תוכר לתאגיד הישראלי בסעיף קבלני משנה חו"ל בדף התקציב ויוכרו הוצאות המוסד הזר עד 50% מסך התקציב.

תחומים מועדפים

ביוקונברגנס – טכנולוגיות המשלבות ידע ופיתוחים בתחום מדעי החיים בשילוב עם טכנולוגיות בתחומי ההנדסה ו/או החומרה והנתונים. תחומי הפיתוח רלבנטיים לרפואה, קיימות, אקלים, אנרגיה, חקלאות, מזון, בטחון ועוד.

אקלים טק – טכנולוגיות הבאות לתת פתרון ישיר או עקיף להפחתת פליטות גזי חממה או להתמודדות עם השלכות משבר האקלים.

תנאי סף

מסלול זה חייב לכלול מכון/מוסד מחקר אקדמי זר ותאגיד תעשייתי ישראלי. האחרון, מגלה עניין בטכנולוגיה שפותחה באקדמיה הזרה.

טרם הגשת הבקשה, על הטכנולוגיה המוצעת להיות לאחר תיקוף ראשוני וניסויי מעבדה במוסד המחקר. על הטכנולוגיה להיות בשלה מספיק כדי שהתאגיד התעשייתי יוכל להתחיל בשלבי הטמעת הידע ולבצע ולידציה בחברה.

על התאגיד התעשייתי להיות מאויש בכוח אדם בעל יכולת טכנולוגית להטמיע ולקלוט את הידע ולהמשיך בפיתוחו. כמו כן, עליו להיות בעל אפשרות לממש את הפוטנציאל המסחרי הגלום בטכנולוגיה החדשה.

בטרם הגשת בקשה על תאגיד ישראלי לחתום מול מוסד מחקר זר על מזכר הבנות לגבי עקרונות שיתוף פעולה ביניהם.

קריטריונים להערכת בקשה

הבקשות המוגשות לרשות החדשנות נבדקות בצורה מקיפה ומוערכות על פי הקריטריונים הכלליים הבאים. חשוב לציין כי, בנושא זה, קיימת שונות בחלק ממסלולי התמיכה. זאת בשל הגיוון במטרות ובייעוד של המסלולים השונים.

היבט טכנולוגי – רמת החדשנות הטכנולוגית והאתגר הטכנולוגי, רמת החדשנות הפונקציונאלית, הקניין הרוחני ופטנטים.

היבט כלכלי – גודל וקצב גידול השוק, מיצוב והשוואה לתחרות, תיקוף השוק, אסטרטגיה שיווקית. התשואה העודפת למשק.

יכולת החברה והצוות – יכולת טכנולוגית, פיננסית, ניהולית ועסקית. במקרים בהם מדובר בחברה שרק הוקמה נבחן גם הפוטנציאל לבניית חברה בה יהיו כל היכולות הנדרשות למימוש יעדיה.

איכות שיתוף הפעולה – בחינה והערכת השיתוף פעולה ותרומתו לחברה הישראלית הן בהיבטים טכנולוגיים והן בהיבטים עסקיים.

בהירות הבקשה – רמת הפרוט ושלמות הנתונים בבקשה.

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי 050-8943334 galina@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן