PDF להורדה

קול קורא להגשת בקשות להשקעה בפרויקטים במשק האנרגיה במסגרת מסלולי הזנק וחלוץ

שנה: 2022

מספר החוזר: 59.2022


ברצוננו לעדכנכם, כי משרד האנרגיה פרסם קול קורא לקבלת הצעות להשקעה בפרויקטים של הזנק וחלוץ, בהתאם למסמך מדיניות המו"פ[1], במשק האנרגיה ואגירתה, בתחומים הבאים: אנרגיה מתחדשת, תחבורה נקייה, רשת החשמל ורשת חכמה, משק המים, התייעלות אנרגטית, כרייה וחציבה, תשתיות אנרגיה, ביטחון אנרגיה, בטיחות והגנת סייבר.

תאריך אחרון להגשת בקשות – 31 ביולי 2022.

להלן עיקרי הקול הקורא:

מסלולי התמיכה

מסלול הזנק – במסלול זה תיבחנה הצעות, אשר תעסוקנה בפיתוח אב טיפוס או הוכחת היתכנות לטכנולוגיה ישראלית חדשנית.

מסלול חלוץ והדגמה – במסלול זה תיבחנה הצעות, אשר תעסוקנה בטכנולוגיה שמתקיימת בה הדגמה ראשונית בישראל או להדגמה של טכנולוגיה ישראלית חדשנית.

יובהר, כי ביצוע ההתקשרות וחתימת החוזה מותנים בקיום תקציב מתאים וקבלת האישורים הדרושים.

הסיוע שיינתן

במסלול הזנק – עד 62.5% מהתקציב המאושר למיזם, ועד לסך של 750,000 ש"ח.

במסלול חלוץ והדגמה – עד 50% מהתקציב המאושר של המיזם למטרה זו, כאשר תקרת מענק בודד תהיה עד לסך של 3,000,000 ש"ח בפרויקטים בתחום התחבורה הנקייה, הגזיפקציה[2], והאגירה, ועד לסך של  1,500,000 ש"ח בפרויקט מהתחומים האחרים, הכלולים בקול קורא זה.

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי 050-8943334 galina@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

[1]  להרחבה על מדיניות המו"פ של משרד האנרגיה – לחצו כאן

[2]  תהליך תרמוכימי, בו מופעלים על חומר מוצק לחצים גבוהים, בטמפרטורות גבוהות.

דילוג לתוכן