PDF להורדה

קול קורא לבחירת 5 זכיינים להקמת והפעלת מרכזי חדשנות בפריפריה

שנה: 2023

מספר החוזר: 68.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי נפתח הליך תחרותי לבחירת עד 5 זכיינים, אשר יקימו ויפעילו מרכזי חדשנות באזור פריפריה (תחומי אזור פיתוח א', שנקבעו לפי סעיף 40ד. לחוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959) ויעודדו חדשנות טכנולוגית ויזמות. בנוסף, הזכיינים הנבחרים יוכלו לפעול לקידום ולעידוד תעסוקה ושילוב בתעשיית ההייטק, בין היתר בקרב אוכלוסיות הזכאיות  לתנאי מימון מועדפים או מאזור הפריפריה.

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה – 29 ביוני 2023.

המועד האחרון להגשת ההצעה – 30 באוגוסט 2023.

תאגידים המעוניינים להפעיל מרכזי חדשנות בפרפריה מוזמנים לפנות לחתומים מטה.

הזוכים בהליך התחרותי יקבלו זיכיונות להקמת והפעלת מרכזי חדשנות טכנולוגית בתחומי אזור פיתוח א', לתקופה של 5 שנים. עבור כל אחת משנות הפעילות במהלך תקופת הזיכיון, יהיה הזכיין זכאי למענק בסך של עד 2 מיליון ש"ח. אם ההצעה תכלול גם פעילות לקידום ולעידוד תעסוקה ושילוב בתעשיית ההייטק בקרב אוכלוסיות מקבוצות עם תנאי מימון מועדפים או מאזור פריפריה, יהיה הזכיין זכאי למענק נוסף בסך של עד 1 מיליון ש"ח.

כספי המענק, שיקבלו הזכיינים, כאמור לעיל, ישמשו,  בין היתר, לצורך הקמת מרכזי החדשנות, מימוש התוכניות העסקיות, התקשרות עם ספקים חיצוניים להפעלת התוכניות השונות לעידוד יזמים, חיבור בין גורמים שונים בתעשיית ההייטק – כדוגמת יזמים, חברות טכנולוגיות והמגזר האקדמי.

המרכזים, אשר צפויים להיות מורכבים מחברות טכנולוגיה, מוסדות מחקר ושותפים מקומיים עם ערך מוסף משמעותי, יוכלו לכלול פעילות לעידוד יזמות בתחומים טכנולוגיים, קורסים והכשרות, שירותי ייעוץ רלבנטיים, כולל ייעוץ וסיוע להגשה למסלולי התמיכה השונים של רשות החדשנות, או התקשרות עם משקיעים מהשוק הפרטי, מאיצים, או מועדוני אנג'לים, ופעילויות נוספות המקדמות הקמת חברות טכנולוגיות, וזאת על מנת לעודד צמיחה באזורי הפעילות שלהם.

תנאי סף

המציע הוא תאגיד (למטרת רווח ושאינו למטרת רווח) שהתאגד ונרשם כדין בישראל, ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל.

למציע מועמד המיועד להיות מועסק במשרה מלאה כמנכ"ל מרכז החדשנות, בעל ניסיון רלבנטי, ואם ההצעה כוללת גם פעילות לקידום ועידוד התעסוקה ושילוב בתעשיית ההייטק בקרב אוכלוסיות מקבוצות הזכאיות לתנאי מימון מועדפים או מאזור הפריפריה – למציע מועמד המיועד להיות מועסק במשרה מלאה בתחום ההון האנושי, בעל ניסיון רלבנטי.

לא התקבל, לשם ביצוע הפעילות המוצעת המפורטת בהצעה, סיוע מימוני מגורם ממשלתי או מרשות החדשנות, במישרין או בעקיפין, שלא לפי הוראות מסלול ההטבה ומסלול המשנה הרלבנטי.

אמות המידה להערכת ההצעה

  • התוכנית העסקית של המציע.
  • היקף ואיכות של ניסיון המציע ו/או השותפים במציע.
  • הערך המוסף של המציע ושל השותפים במציע.
  • היקף ואיכות הניסיון של הצוות המוצע.
  • מקורות מימון.
  • התרשמות כללית של חברי הוועדה.

 

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי: 050-8943334 galina@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן