PDF להורדה

קול קורא בעניין הסדרים רגולטוריים לאגודות שיתופיות בזמן חירום

שנה: 2023

מספר החוזר: 133.2023


ברצוננו לעדכנכם, בדבר פרסומו של קול קורא לקבלת הערות מהציבור לגבי הסדרים חקיקתיים או נהלים, שנקבעו לפי הוראות הדין, הנוגעים לאגודות שיתופיות זאת לנוכח המצב הביטחוני המיוחד.

את ההתייחסות יש להעביר עד ל-23 בדצמבר 2024.

נוכח המצב הביטחוני, ולאור העובדה כי האגודות השיתופיות וחבריהן הינם אוכלוסייה שנפגעה משמעותית כתוצאה ממתקפת הטרור, ברצון האגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה והתעשייה לאפשר לאגודות השיתופיות, הן בנגב המערבי והן בגליל, להתנהל בצורה מיטבית בתקופה זו.

מעבר לכך, קיימות אגודות שיתופיות רבות אחרות, אשר על אף שמיקומן או פעילותן אינם באזורים הנזכרים לעיל, המצב הביטחוני המיוחד משפיע אף הוא על אופן התנהלותן ותפקודן.

לאור האמור לעיל, האגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה והתעשייה, מזמין את הציבור (ובייחוד, חברי אגודות, מנהלים ואורגנים של האגודה, תושבי האגודה, מומחים וכל בעלי העניין מקרב הציבור), להציע הצעות, תיקונים ושינויים נדרשים, אשר יקלו על ההתנהלות השוטפת של האגודות בימי מצב החירום, ביחס לכל התחומים הרלבנטיים לחיי האגודה השיתופית, ובכלל זה: רישום אגודות שיתופיות, תיקון תקנוני אגודה, התנהלות רשויות האגודה, החברות באגודה, בוררות בין האגודה לחבריה ובין החברים לבין עצמם, פירוקים, חקירות, ועדים ממונים וכל נושא אחר, אשר יש לו רלבנטיות לחיי האגודה ולהתנהלותה התקינה כמו גם להתפתחותה.

כמו כן, האגף לאיגוד שיתופי מבקש לקבל הצעות להסדרים חקיקתיים אחרים או חסמים כלשהם, אשר יש בהם כדי להשפיע על התנהלות האגודות השיתופיות במצב הנוהג היום וכיצד והאם נכון לערוך בהם שינויים.

לצפייה בקול הקורא – לחצו כאן

את ההתייחסות יש להעביר בדוא"ל ל- Reports@economy.gov.il

יש לציין בשורת הנושא: "הערות הציבור לקול הקורא בעניין הסדרים רגולטוריים לאגודות שיתופיות בזמן חירום"

דילוג לתוכן