PDF להורדה

קבלת שירותים באזור העסקי הממשלתי לאגודות שיתופיות

שנה: 2023

מספר החוזר: 41.2023


ברצוננו לעדכנכם, בדבר פרסום של האגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה והתעשייה, כי מעתה אגודות שיתופיות יכולות לקבל שירותים ממשלתיים באמצעות אזור עסקי לאגודות.

בהתאם להודעת האגף, שירות זה, הוא צעד נוסף לקידום דיגיטציה ולשיפור השירות הניתן לאגודות שיתופיות. כעת השירות נמצא בתקופת הרצה והמטרה להוסיף אליו שירותים ממשלתיים נוספים שיכולים לסייע לאגודות.

באזור העסקי ניתן לקבל (בשלב זה) דיווחים ועדכונים עבור אגודות שיתופיות, שבהן אתם רשומים.

בנוסף, באזור העסקי תוכלו לבצע את הפעולות הבאות:

  • להפיק מסמכי תעודת רישום אגודה ותמצית פרטים לאגודה.
  • להירשם לדיוור הדיגיטלי של האגף לאיגוד שיתופי.
  • לצפות בפרטי אגודה ובחברי ועד ההנהלה וועדת ביקורת.

אופן הכניסה לאזור העסקי – יש להירשם קודם למערכת ההזדהות הלאומית. לאחר רישום ראשוני בשירות ממשל זמין, ניתן להיכנס באמצעות הקלדת שם המשתמש והסיסמה שקיבלתם.

יצוין, כי חשוב לעדכן במערכת ההזדהות הלאומית את פרטי הקשר שלכם (טלפון נייד, דואר אלקטרוני), כדי לקבל עדכונים עבור האגודות השיתופיות הקשורות אליכם.

צפייה ברשימת האגודות השיתופיות אליהן שייכים – כדי לצפות ברשימת האגודות שבהן אתם חברי ועד, יש ללחוץ על הבאנר העליון באזור העסקי.

יובהר, כי רק חברי ועד הנהלה, שעודכנו ככאלה במאגר המידע הממוחשב של רשמת האגודות השיתופיות (לפי דיווחים שהאגודה העבירה) – יופיעו ברשימה.

יש לפנות ולעדכן את משרד רשמת האגודות השיתופיות במקרים הבאים:

  • אם אינכם מעודכנים אצל רשמת האגודות השיתופיות.
  • אם ברשימה שלכם מופיעות אגודות שאינכם בעלי תפקידים בהן.

העדכון יתבצע באופן מקוון באמצעות טופס פנייה לרשמת האגודות השיתופיות.

אופן עדכון הנתונים אצל רשמת האגודות השיתופיות – סעיף 59 לפקודת האגודות השיתופיות ותקנות 27 ו-28 לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה-1975 – מסדירים את דרך הדיווח על בחירת ועד, הפסקת תקופת כהונתו ותום תקופת כהונת ועד.

משרד רשמת האגודות מעדכן את הדיווח במרשמיו, לפי דיווח המוגש מהאגודה.

 

דילוג לתוכן