PDF להורדה

קבלת חברים לעמותה

שנה: 2022

מספר החוזר: 100.2022


ברצוננו לעדכנכם, כי רשם העמותות פרסם מדריך בנושא קבלת חברים חדשים לעמותה.

קבלת חברים חדשים לעמותה הינה שאלת מפתח העומדת לפתחה של כל עמותה ומשפיעה על התנהלות העמותה, עתידה, חזונה ואופייה. במדריך מידע עדכני בעניין קבלת חברים חדשים לעמותה, זאת בכדי לסייע לחברי ועד, חברי העמותה והמבקשים להתקבל כחברים בעמותה, לקבל הבנה רחבה וטובה יותר בעניין.

להלן עיקרי הדברים:

מי רשאי להיות חבר עמותה

  • חברות בעמותה הינה אישית, על בסיס התנדבותי, כאשר כל אדם מגיל 17 ומעלה וכל תאגיד המעוניין בכך רשאי להצטרף כחבר לעמותה רשומה.
  • לא ניתן להעביר חברות בעמותה או להוריש אותה; מייסדי העמותה חברים בה מיום רישומה.
  • תקנון העמותה קובע את התנאים לחברות בעמותה, פקיעת חברות, קבלת חברים, פרישתם והוצאתם.
  • אם העמותה אימצה את התקנון המצוי – ההחלטה בעניין קבלת חברים לעמותה היא בידי ועד העמותה, תוך שניתן לערער על החלטת הוועד בפני האסיפה הכללית של העמותה; אם לעמותה תקנון מיוחד – ההחלטה תתקבל בהתאם להוראות תקנון העמותה.

אופן ההצטרפות לעמותה

  • על המעוניין להצטרף כחבר לעמותה רשומה, להגיש בקשה בכתב לוועד העמותה. ועד העמותה ייבחן את הבקשה. הוועד ייבחן, בין היתר, האם המועמד לחברות אכן ייפעל לקידומה.
  • החלטת הוועד צריכה להתקבל לטובת העמותה, ולא משיקולים אישיים / זרים.
  • הוועד רשאי לדחות בקשת הצטרפות מטעמים ענייניים, כגון אם החבר יביא לפגיעה ביכולת העמותה להשיג את מטרותיה, או לפגיעה בפעילותה הסדירה ובניהולה התקין.

קביעת תנאים לקבלת חברים חדשים בתקנון העמותה

  • העמותה יכולה לאמץ תנאים מיוחדים ומפורטים לקבלת חברים חדשים לעמותה במסגרת תקנונה, ובלבד שתנאים אלה יהיו תואמים לאופי העמותה ולפעילותה ולא יעלו חשש לאפליה פסולה.
  • אם העמותה לא קבעה תנאים ספציפיים בתקנון, יקשה על העמותה למנוע חברותו של אדם בעמותה, אלא אם קיים חשש שהמועמד יעשה שימוש בחברותו כדי לפגוע בפעילות העמותה או בקידום מטרותיה.

 

למדריך קבלת חברים בעמותה – לחצו כאן

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן: 03-6382800, osnat@britcpa.co.il

דילוג לתוכן