PDF להורדה

פתיחת מסלולים להכשרת עובדים ייעודיים לתקופת מלחמת "חרבות ברזל"

שנה: 2023

מספר החוזר: 115.2023


ברצוננו לעדכנכם בהודעת משרד הכלכלה בדבר פתיחת מסלולים להכשרת עובדים ייעודיים לתקופת המלחמה.

המסלולים יופעלו עד לסיום הכרזת שר הביטחון על מצב מיוחד בעורף והם מיועדים למעסיק  המבקש להכשיר עובדים בכיתה, לימוד והסמכה במוסד הכשרה או בחניכה אצל המעסיק עצמו, בהתאם להוראות הרגולטוריות.

להלן תמצית המסלולים:

 • הכשרה בכיתה (מסלול ג')

סה"כ העובדים שניתן להכשיר

 • הסיוע יינתן להכשרת עד 50 עובדים למעסיק.
 • במידה והמעסיק הינו מפעל חיוני (כהגדרתו בחוק) ניתן להגיש בקשה עד ל-200 עובדים שיועסקו במפעל החיוני.

המקצועות בגינם ניתן להגיש בקשה לקורס במקום העבודה

 • ניתן להגיש עבור כל מקצוע המפורט בנספח 9 בנוהל המלא.
 • מקצועות מוכרים – מקצועות, אשר מחייבים הכשרה בהתאם לתכנית לימודים שאושרה על ידי רגולטור ממשלתי, המונה 30 עד 100 שעות (לא תאושר תכנית הכשרה במקצועות מוכרים, המפוקחים או ממומנים על ידי המל"ג או מה"ט).
 • מקצועות שאינם מוכרים – מבקש הסיוע יגיש תכנית הכשרה כתובה המונה 30 עד 100 שעות.

תנאי תכנית ההכשרה

 • המעסיק יחליט האם להעבירה באופן עצמאי ו/או בשילוב מוסד הכשרה.
 • על תכנית ההכשרה למנות 30 עד 100 שעות.
 • אם מדובר במקצועות מפוקחים המחייבים לימודים במוסדות הכשרה מפוקחים על ידי משרד ממשלתי על המעסיק להגיש תכנית לימודים מאושרת ואישור של מוסד ההכשרה מהרגולטור בהתאם.
 • ניתן לשלב בהכשרה עובדים קיימים ובלבד שמספרם לא יעלה על 25% ממספר המשתתפים מטעם מבקש הסיוע. בגין עובדים קיימים לא ישולם מענק השמה.

סכום המענק

 • מענק הכשרה – 4,000 ש"ח.
 • מענק השמה – 6,500 ש"ח – 11,500 ש"ח, בהתאם לטווח השכר של העובד המוכשר והשתייכותו / אי השתייכותו לאוכלוסיות יעד.
 • מענק הכשרה ישולם בתשלום אחד בפתיחת ההכשרה בהתאם לרשימת המשתתפים שהתחילו את ההכשרה.
 • מענק בגין רכז הכשרה – מענק ריכוז הכשרה יינתן למעסיק מוביל או ארגון מעסיקים ובלבד שבהכשרה משתתפים לכל הפחות 10 משתתפים.
 • מענק השמה – המענק יינתן בתשלום אחד לאחר סיום ההכשרה כנגד הצגת 2 תלושי שכר.
 • הכשרה בחניכה (מסלול ד')

המסלול מיועד למעסיק  המבקש להכשיר עובדים בחניכה, לימוד והסמכה תוך כדי העבודה במקצוע עצמו.

סך העובדים שניתן להכשיר

 • הסיוע יינתן להכשרת עד 50 עובדים למעסיק.
 • במידה שהמעסיק הינו מפעל חיוני כהגדרתו בחוק ניתן להגיש בקשה עד ל-200 עובדים שיועסקו במפעל החיוני.

העובדים הזכאים להשתתף בהכשרה

 • לא ניתן להכשיר למקצועות בהם נדרש רישוי או אישור רגולטור.
 • ניתן לקבל עובד בעל התעודה או הרישיון הנדרשים, להכשיר ולחנוך אותו במסגרת המסלול למטלות והמיומנויות הייחודיות לתפקיד אליו הוא מיועד.
 • ניתן להגיש בקשה עבור עובדים חדשים וותיקים.

תנאי תכנית ההכשרה 

 • הכשרת העובד תתבצע באמצעות חונך או מספר חונכים ותתבסס על תכנית הכשרה וחניכה שלא תפחת מ-30 שעות.
 • חונך יכול לחנוך עד 10 עובדים במקביל.

מחויבות המעסיק לקבלת המענק

 • המעסיק מחויב להעסיק את העובד במשרה מזכה לתקופה של 2 חודשים לפחות.
 • באם העסקת העובד תסתיים קודם לתקופה האמורה, בשל הכרזת שר הביטחון על תום מצב מיוחד בעורף, מענק ההשמה ישולם באופן חלקי, בהתאמה לתקופת ההעסקה בפועל.
 • במקרה בו מסתיימת העסקתו של העובד לאחר פחות מחודשיים, לא בשל הכרזת שר הביטחון על תום מצב מיוחד בעורף, המעסיק לא יהיה זכאי המעסיק למענק.

קבלת המענק

 • מענק בסכום של 4,000 ש"ח – 8,000 ש"ח עבור עובד, בגין השתתפות במימון הכשרה בחניכה.
 • המענק יינתן בתשלום אחד עם הצגת 2 תלושי שכר מלאים או אישור חתום על ידי רואה חשבון.
 • העסקת אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך תזכה במענק נוסף – 500 ש"ח – 1,000 ש"ח.

 

 

למידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי 050-594-3334  galina@mbtcpa.co.il

לרו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן