PDF להורדה

פרסמו תקנות המסדירות את נוהל ההצבעה הדיגיטלית באגודות שיתופיות

שנה: 2024

מספר החוזר: 37.2024


ברצוננו לעדכנכם בדבר פרסומן ברשומות של תקנות המסדירות את נוהל ההצבעה הדיגיטלית  באגודות שיתופיות[1].

להלן עיקרי התקנות:

 • ההצבעה באסיפה הכללית תהיה באופן גלוי או באופן חשאי, לפי תקנות האגודה.
 • באם לא נקבע בתקנות האגודה אופן ההצבעה, תהיה ההצבעה באופן גלוי, אלא אם כן החליטה האסיפה הכללית לקיים הצבעה חשאית.

יובהר, כי למרות האמור לעיל ניתן לקיים בחירות חשאיות לפי דרישת הנוכחים באסיפה הכללית.

 • הצבעה גלויה או חשאית יכולה להתקיים בדרך אלקטרונית, ובלבד שאם האגודה החליטה על הצבעה בדרך אלקטרונית, היא תהיה רשאית לקיימה בהתקיים, בין היתר, התנאים הבאים:
 • ההחלטה על ההצבעה בדרך אלקטרונית התקבלה בוועד ברוב רגיל, ואולם הוועד רשאי להחליט כי ההחלטה דורשת גם את אישור האסיפה הכללית.
 • אם נקבע בתקנות האגודה, כי החלטה על הצבעה אלקטרונית תתקבל באסיפה הכללית – על הוועד להביא את ההחלטה לאישור האסיפה הכללית; ניתן להצביע על אישור זה בהצבעה אלקטרונית לפי תקנות אלה.
 • ניתן לקבוע, שההצבעה תהיה משולבת, פיזית ואלקטרונית, ובלבד שתתקיים באותו מועד.
 • ההחלטה יכולה להתקבל לגבי כלל ההצבעות, לגבי הצבעות בנושאים מסוימים או לעניין הצבעה מסוימת.
 • נקיטת אמצעים דרושים כדי לוודא שההצבעה בדרך אלקטרונית מאפשרת הצבעה כללית ושוויונית, לרבות יכולת זיהוי של חבר האגודה המצביע, יכולת מניעת כפל הצבעות ויכולת בקרה על מהימנות תהליכי ההצבעה, ובכלל זה שימוש במערכות המעניקות, להנחת דעתו של הוועד, הגנה סבירה מפני חדירה, שיבוש, הפרעה או גרימת נזק למחשב או לחומר במחשב.
 • נקיטת אמצעים דרושים כדי לוודא שההצבעה בדרך אלקטרונית מאפשרת יכולת לשקלל את תוצאות ההצבעה.
 • נקיטת אמצעים דרושים כדי לוודא שהצבעה חשאית בדרך אלקטרונית מאפשרת יכולת שמירה על חשאיות ההצבעה, לרבות היעדר יכולת לאחזר את המידע באופן המזהה את הצבעת חבר האגודה.
 • נקיטת אמצעים דרושים לוודא שחברי האגודה יכולים להשתתף בהצבעה בדרך האלקטרונית, מבחינת ההסבר שניתן להם על האמצעים האלקטרונים והנגישות שלהם לאמצעים כאמור.
 • נקיטת אמצעים דרושים כדי לוודא שהודעה על ההחלטה בדבר אופן ההצבעה, וכל עדכון בה, יימסרו לידיעת חברי האגודה.
 • החלטת הוועד על הצבעה בדרך אלקטרונית תפרט את האופן שבו עומדת החלטתו בהוראות תקנות אלה.
 • רשמת האגודות השיתפויות רשאית להורות לאגודה על קיום בחירות בדרך אלקטרונית אם סברה כי אי קיום בחירות בדרך אלקטרונית יש בה כדי לפגוע בזכותם של חברי האגודה לבחור או להיבחר.
 • אם הבחירות אמורות להתקיים בדרך אלקטרונית, על הוועד לעדכן את ועדת הקלפי בדבר האמצעים שיש לנקוט להבטחת עמידת האגודה בתנאים 5-7 לעיל.

 

הטבת שירותי הצבעות דיגיטליות לאגודות שיתופיות באזורי עוטף עזה ויישובי קו עימות

בעקבות הסדרת האפשרות לקיים הצבעות דיגיטליות, ובמסגרת הוראת מנכ"ל 2.15 מציע האגף לאיגוד שיתופי הטבה לשירותי ניהול הצבעות דיגיטליות, באמצעות ספק שנבחר מטעם האגף.

יודגש, כי ההטבה תינתן בשיטת "כל הקודם זוכה" לאגודות שיתופיות באזורי עוטף עזה ויישובי קו עימות שייענו על התנאים שפורסמו בהוראה.

למידע נוסף ולהגשת בקשה לקבלת ההטבה – לחצו כאן

[1] תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה)(תיקון), תשפ"ד-2024.

דילוג לתוכן