PDF להורדה

פנייה להערות הציבור לתיקון בהוראת שעה של סכום הגמלה הפנסיונית שבתקנות האגודות השיתופיות

שנה: 2020

מספר החוזר: 134.2020


ברצוננו להביא לידיעתכם, שרשם האגודות השיתופיות פנה לציבור, בבקשה לקבל הערות להוראת שעה לתיקון סכום הגמלה הפנסיונית שבתקנות האגודות השיתופיות[1].

נזכיר, כי סכום הגמלה הפנסיונית הקבוע בתקנות הערבות ההדדית – 40% מהשכר הממוצע במשק.

עקב משבר הקורונה והפסקת עבודתם של עובדים רבים, בהם שיעור ניכר של מקבלי שכר נמוך יחסית, בחודשים האחרונים עלה השכר הממוצע במשק בשיעור גבוה (כ-9% בהשוואה ל-1 בינואר 2020), לעומת עלייה שנתית ממוצעת של 2.8%, ב-10 השנים האחרונות.

עלייה זו מביאה לגידול בגמלה הפנסיונית, ללא התאמה מהותית לשכר במשק. עקב כך, מבקש רשם האגודות השיתופיות לפעול לתיקון התקנות, בדרך של הוראת שעה, באופן שסכום הגמלה הפנסיונית לשנת 2021 יהיה 40% מהשכר הממוצע כפי שיפורסם ב-1 בינואר 2021 או 40% מהשכר הממוצע שפורסם ב-1 בינואר 2020 בתוספת 2.8%, לפי הנמוך מבניהם.

הרשם מבקש את עמדת הציבור לתיקון המוצע, לרבות העלאת הצעות לנוסחאות חלופיות, וזאת עד ליום רביעי ה-28 באוקטובר 2020.

לצפייה בתיקון המוצע – לחצו כאן

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן: 03-6382800, osnat@britcpa.co.il

[1] תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש), תשס"ו-2005.

דילוג לתוכן