PDF להורדה

פיצויים בגין נזקי מבצע "שומר החומות"

שנה: 2021

מספר החוזר: 72.2021


ברצוננו לעדכנכם, כי פורסמו תקנות הקובעות את מתווה הפיצויים לעסקים עבור נזקים עקיפים, שנגרמו כתוצאה ממבצע "שומר החומות", בתאריכים 10 במאי 2021 ועד 21 במאי 2021[1].

במסגרת התקנות נקבעו הטבות לעומת תנאי החוק הקיים – על פי החוק הקיים, יישובי הספר (7 ק"מ מגדר המערכת) זכאים לפיצוי מלא בהתאם להוכחת נזק ("המסלול האדום"). במסגרת התקנות נקבעו בנוסף מסלולי פיצוי שונים (שכר, מחזורים וחקלאות) ("מסלול ירוק"), המחושבים בהתאם לנוסחאות והם אמורים להשתלם באופן מהיר יותר מאשר במסלול של הוכחת הנזק.

את תביעות הפיצויים ניתן להגיש החל מיום ה-16 ביולי 2021.

להלן עיקרי מסלולי הפיצוי

 • מסלול שכר עבודה – מתווה לפיצוי מעבידים, ששילמו שכר לעובדים שנעדרו עקב מצב הלחימה, אשר מתגוררים במרחק של עד 80 ק"מ מגבול רצועת עזה.

הפיצוי נקבע על סכום של 430 ש"ח ליום עבודה לעובד.

מוסד חינוכי בבעלות עצמאית (דוגמת משפחתון או גן ילדים), שנסגר בהוראת פיקוד העורף – ייכלל במסלול פיצוי בגין שכר ויהיה זכאי ל-430 ש"ח ליום, כפול מספר הימים שהמוסד נסגר בהתאם להוראות, בתנאי שהמוסד זיכה את הורי הילדים מתשלום לימים אלו.

עסק המרוחק 40 עד 80 ק"מ מרצועת עזה, אשר זכאי להחזר הוצאות קבועות במסלול מענקי קורונה – יהיה זכאי לכפל קצבאות: החזרי שכר בגין המבצע וכן החזר הוצאות קבועות במסלול פיצויי הקורונה בגין החודשים מאי – יוני 2021.

יצוין, כי אם העובד עבד רק בחלק מיום העבודה, הפיצוי יינתן בגין החלק היחסי משווי הנזק,  בהתאם ליחס מספר השעות שבהן לא עבד העובד כאמור, לסך כל שעות העבודה הרגילות ביום של אותו עובד, ובלבד שמספר השעות שבהן לא עבד העובד גבוה משעה אחת.

בגין עובד המועסק במשרה חלקית, הפיצוי יינתן בגין החלק היחסי משווי הנזק, שיחסו לכלל שווי הנזק הוא כיחס מספר שעות העבודה הרגילות ביום של אותו עובד לסך כל שעות העבודה במשרה מלאה.

מענק לקיבוץ במסלול זה יינתן עבור:

 • ימי ההיעדרות (בהתאם לתנאי המסלול הרגילים) ששולמו לעובד שאינו חבר הקיבוץ.
 • שווי הנזק מוכפל בסך כל ימי ההיעדרות בשל המצב הביטחוני של חברי הקיבוץ העובדים בקיבוץ בתעשייה, במסחר, בשירותים, בחקלאות או בתיירות בקיבוץ (הפיצוי לא יינתן בגין היעדרות חברי הקיבוץ העוסקים במתן שירותים לחברי הקיבוץ עצמם).
 • מסלול מחזורים – מתווה לפיצוי עסקים הממוקמים במרחק של עד 40 ק"מ מגבול רצועת עזה, בהתאם לירידה במחזור העסקים, לפי תקופות הדיווח למע"מ (חודשי או דו חודשי).

החישוב ייעשה בהשוואה לשנת 2019 ולא שנת 2020, בהתחשב בהשפעות מגפת הקורונה. תקרת הפיצוי במסלול זה נקבעה על מיליון וחצי ש"ח.

יודגש, כי התנאי לקבלת הפיצוי הינו תשלום לעובד בגין ימי ההיעדרות בגינם התקבל הפיצוי.

יובהר, כי עוסק שעסקו ממוקם במרחק של עד 40 ק"מ מגבול רצועת עזה, ואשר הגיש בקשה לקבלת מענק בגין הוצאות קבועות עקב נזקי הקורונה – לא זכאי להגיש בקשה במסגרת מסלול המחזורים.

 • מסלול חקלאות – מתווה לפיצוי לחקלאים ששטחם החקלאי ממוקם במרחק של עד 40 ק"מ מגבול רצועת עזה, בהתאם למספר העובדים המועסקים ובמרחק של השטח החקלאי מהגבול (המסלול נקבע בהתחשב בכך שמסלול המחזורים אינו מתאים לחקלאים בשל מאפייני הרווח וההפסד העונתיים).

ההטבות במסגרת מסלול החקלאות:

בנוסף לפיצוי בגין השכר היומי סכומי הפיצוי לחקלאים, שתחומי הפעילות שלהם במרחקים של 7 עד 20 ק"מ ו-20 עד 40 ק"מ מעזה, יהיו:

 • 7-0 ק"מ – 4,031 ש"ח, מוכפל במספר העובדים המועסקים בשטח שנפגע.
 • 20-7 ק"מ – 3,225 ש"ח, מוכפל במספר העובדים המועסקים בשטח שנפגע.
 • 40-20 ק"מ – 1,935 ש"ח, מוכפל במספר העובדים המועסקים בשטח שנפגע.
 • בנוסף למסלולי הפיצוי לעיל, נקבעו הקלות לתשלום פיצויים ב"מסלול האדום" (המסלול המיועד לעסקים ביישובים עד 7 ק"מ מהרצועה):
 • לצורך תשלום הפיצויים בענף תעשייה, אולמות אירועים ומוסדות תרבות – לא תידרש הפסקת פעילות של 24 שעות.
 • בענף מסחר ושירותים לא תידרש הפסקת פעילות של שבוע.

 

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לסטפני פינקלשטיין: 052-5364433,   stephanie@mbtcpa.co.il

 

 

 

 

[1] תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), תשפ"א-2021.

דילוג לתוכן