PDF להורדה

פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי על תשלום לעובד זר העובד לצורך טיפול סיעודי

שנה: 2020

מספר החוזר: 12.2020


ברצוננו לעדכנכם בדבר הודעת המוסד לביטוח לאומי, כי החל מה-1 בינואר 2020, אדם פרטי המעסיק עובד זר לצורך טיפול סיעודי, יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי על תשלום השכר שהוא משלם לעובד הזר, עד לסכום של 5,500 ש"ח לחודש, בתנאי שלמעסיק יש היתר מרשות האוכלוסין וההגירה להעסקת העובד הזר.

יובהר, כי אם שכר העובד גבוה מ-5,500 ש"ח לחודש – יש לדווח ולשלם דמי ביטוח לאומי רק בגין חלק השכר העולה על 5,500 ש"ח בחודש (שיעור התשלום – 2% מהשכר החייב בתשלום).

יצויין, כי הפטור יינתן גם למי שאינו מקבל קצבה מהמוסד לביטוח לאומי או מכל גורם אחר (נזכיר, כי עד לחודש דצמבר 2019, הפטוֹר ניתן רק למי שקיבל מהביטוח הלאומי קצבת סיעוד, קצבת שירותים מיוחדים לנכים קשים או קצבת ילד נכה).

יודגש, כי פטור זה אינו חל על חברות או גופים אחרים המעסיקים עובדים זרים.

את התשלום ניתן לבצע באמצעות אתר התשלומים או באמצעות פנקס תשלומים. המוסד לביטוח לאומי שולח באופן אוטומטי פנקס תשלומים למעסיק עובד זר שלא מקבל קצבת סיעוד. הפנקס יישלח בדואר עד לחודש מרץ 2020 (התשלום הראשון לשנת 2020 ייתבצע רק באפריל 2020).

לקבלת הפטור על המעסיק למלא את שני התנאים הבאים:

  1. לפתוח בביטוח הלאומי "תיק מעסיק עובד במשק בית" (גם אם בפועל אינו צריך לשלם דמי ביטוח), שבו יעדכן את פרטי העובד הזר, השכר המשולם לו וכדומה.
  2. לשלם את השכר בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של העובד הזר או בהמחאה על שם העובד הזר שמופקדת בחשבונו.

יובהר, כי אם העובד הזר יגיש בקשה לקבלת קצבה מהביטוח הלאומי (כמו דמי פגיעה בעבודה, דמי לידה וכדומה) – המוסד לביטוח לאומי יבקש מהמעסיק וממנו מסמכים המאשרים את תשלום השכר, כגון תדפיס חשבון הבנק שבו בוצעו הפקדות השכר, כדי לחשב את הקצבה המגיעה לו.

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

עוזי שטנגר, בטלפון  03-6382861 או בדוא"ל   uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה, בטלפון  03-6382818 או בדוא"ל   avi_s@britcpa.co.il

דילוג לתוכן