PDF להורדה

פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בתקופה שלפני הגיוס – עדכון

שנה: 2019

מספר החוזר: 49.2019


ברצוננו לעדכנכם, כי בעקבות פסק דין טחן[1] נקבע  על ידי המוסד לביטוח לאומי, שמבוטח שלא התגייס, מסיבה שאינה תלויה בו, טרם הגיעו לגיל 21 יהיה זכאי לפטור מתשלום דמי ביטוח על התקופה שבין גיל 18 ועד גיוסו[2], בתנאי שהחל שרות סדיר מעל גיל 21 ולפני גיל 22.

הפטור יחול, באופן רטרואקטיבי, מיום 11 במרץ 2018 (מועד מתן פסק הדין).

נזכיר, כי בהתאם להוראות סעיף 351, בחוק הביטוח לאומי קיים פטור מתשלום דמי ביטוח למבוטח החל מיום שמלאו לו 18 שנים וכל עוד לא מלאו לו 21 שנים – בעד תקופה שבה הוא תלמיד, חניך או מתנדב, ובלבד שהחל לשרת בשירות סדיר לפי חוק שירות בטחון או בשירות לאומי בהתנדבות, לפני שמלאו לו 21 שנים[3]. הפטור ניתן, בתנאי שהמבוטח אינו עובד כשכיר/עצמאי והכנסתו (ממקורות אחרים) אינה עולה על 5% מהשכר הממוצע.

כאמור לעיל, לאחרונה, פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה בה נקבע, כי במקרים בהם מבוטח התגייס לשרות סדיר או לשרות לאומי אחרי שמלאו לו 21 (ולפני גיל 22) שנים מסיבות שאינן תלוית בו – ניתן לראותו כמי שהתגייס לפני גיל 21 והוא יהיה זכאי לפטור מדמי ביטוח בהתאם לתקופה המצוינת בחוק.

להלן רשימת המצבים בהם ניתן יהיה לאשר פטור למתגייס אחרי גיל 21:

  • מצב רפואי שגרם לעיכוב במועד הגיוס, כגון: ניתוחים ואשפוזים.
  • כניסה למערכות החינוך בגיל מבוגר, למשל עולה חדש שנכנס לגן או לבית ספר בגיל מבוגר או מבוטח שנשאר גן/כיתה והעיכוב גרם לגיוס בגיל מבוגר יותר.
  • יציאה לחו"ל במסגרת שליחות של אחד ההורים.
  • דחיית גיוס במסגרת מסלול ישיבות ההסדר.

יצוין, כי נסיבות נוספות, שלא פורטו לעיל, יועברו לבדיקת המוסד לביטוח לאומי.

הבהרות:

  • הפטור יינתן רק למי שהתגייס לפני גיל 22. גיוס אחרי גיל 22 לא יזכה בפטור גם אם המבוטח עומד באחד מהתנאים לעיל.
  • מבוטח שהתגייס אחרי גיל 21 ולפני גיל 22, יהיה זכאי לפטור מגיל 18 ועד גיל 21. מגיל 21 ועד למועד הגיוס יהיה חייב בדמי ביטוח מינימליים (שכן, לא ניתן לאפשר פטור מדמי ביטוח מעל 3 שנים).

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

עוזי שטנגר, בטלפון: 03-6382861        uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה, בטלפון:  03-6382818    avi_s@britcpa.co.il

[1] פס"ד ליאור טחן ב"ל 53948-06-16.

[2] בהתאם להוראות סעיף 351 (יא)(2א) לחוק הביטוח הלאומי.

[3] ראו חוזרנו 20/14.

דילוג לתוכן