PDF להורדה

פטור מחובת מילוי טופס 101 למקבל קצבת שאירים יחידה

שנה: 2024

מספר החוזר: 11.2024


ברצוננו לעדכנכם, כי בהמשך להנחיה, שפרסמה רשות המסים ביום 29 באוקטובר 2020, בדבר "הקלות בחובת מילוי טופס 101 או 101ג' למשלמי ומקבלי גמלאות", אשר מעניקה פטור ממילוי טופס 101 במקרים מסוימים ובהתקיים התנאים המפורטים בהנחיה – רשות המסים פרסמה עדכון להנחיה בהקשר למקבלי קצבת שאירים יחידה.

בהתאם לעדכון שפורסם, החל משנת המס 2024, מקבל קצבת שאירים העונה על התנאים הבאים יהיה פטור ממילוי טופס 101:

  • הנישום מקבל קצבת שאירים יחידה.
  • סכום קצבת השאירים לא עולה על תקרת הקצבה המזכה כהגדרתה בסעיף 9(6ו) (פטור על קצבאות שאירים).

בשנת 2024 תקרת הקצבה המזכה – 9,430 ש"ח לחודש.

  • הנישום הצהיר בפני משלם הקצבה, כי זוהי קצבת השאירים היחידה המשולמת לו.

משלם הקצבה יישלח הודעה למקבל קצבת השאירים בתלוש הקצבה, כי עליו להודיע לו מיידית על קבלת קצבת שאירים נוספת ממשלם אחר.

תוקף ההקלה, כאמור בהנחיה, הינו עד יום 31 בדצמבר 2025 או עד לשינוייה, כמוקדם מבניהם.

 

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002153,  zohark@britcpa.co.il

 

 

דילוג לתוכן