PDF להורדה

פטור למעסיקים מתשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדים בחל"ת

שנה: 2021

מספר החוזר: 40.2021


ברצוננו לעדכנכם, כי לאחרונה תוקן חוק הביטוח הלאומי[1], כך שמעסיקים יהיו פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עובדים שהיו בחל"ת בתקופת משבר הקורונה בין החודשים אפריל 2020 עד אפריל 2021, גם בגין החודשיים הראשונים לצאתם לחל"ת.

יודגש, כי הפטור הינו מתשלום דמי הביטוח, אך לא מחובת הדיווח, ולפיכך על המעסיק לדווח למוסד לביטוח לאומי על העובדים שהיו בחל"ת. מאחר ובהתאם לתקנה 6(א), המעסיק חייב בתשלום עבור עובדים שיצאו לחל"ת רק בגין החודשיים הקלנדרים הראשונים (ולא עבור כל תקופת החל"ת) – הדיווח יהיה רק עבור החודשיים הראשונים.

נזכיר, כי ברית פיקוח המליצה, עוד קודם התיקון, לא לשלם בגין החודשיים הראשונים, עקב המצב המיוחד, ופנתה למוסד לביטוח לאומי בבקשה לבטל את חובת תשלום זו[2].

יצוין, כי:

  • הדיווח עבור עובדים שהיו בחל"ת בשנת 2020 ייעשה באמצעות טופס 126 סופי – דיווח מס' 3, משרה 22 (עובד בחל"ת).
  • הדיווח עבור עובדים שהיו בחל"ת בשנת 2021 ייעשה באמצעות טופס 126 – דיווח מס' 1, משרה 22 (עובד בחל"ת).
  • המוסד לביטוח לאומי טרם פרסם הנחיות לגבי אופן ההחזר למעסיקים, אשר שילמו עבור עובדים אלו.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

עוזי שטנגר: 03-6382861uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה:  03-6382818,   avi_s@britcpa.co.il

 

[1] חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 224 והוראת שעה), תשפ"א-2021.

[2] ראו חוזרנו 59/20.

דילוג לתוכן