PDF להורדה

פחת מים ביישובים המתוכננים

שנה: 2022

מספר החוזר: 97.2022


אל תשלימו עם אובדן פחת ביישובכם – אובדן כספי מצטבר על פני 10 שנים עשוי להגיע למאות אלפי ש"ח בשיעורי פחת נמוכים ועד למיליוני ש"ח בשיעורי פחת גבוהים.

במהלך שנת 2021 נערך על ידי רשות המים סקר מקיף לגבי אספקת המים במרחב הכפרי. במסגרת הסקר, שנערך במדגם של 578 יישובים, נמצא כי בכ-27% מהיישובים שיעור פחת המים (פער בין מקורות המים לשימושים המחויבים) היה מעל 15%, כאשר ב-7% מהיישובים היה פחת גבוה       מ-30%.

ב-40% מהיישובים היה פחת שבין 6%-8% ואילו ב-13% מהיישובים נמדד אפס פחת, מה שאינו אפשרי ומעיד על בעיה במדידת המים או בחיוב בגינם.

פחת המים יכול לנבוע ממגוון סיבות, ובין השאר דליפת מים סמויה, מונים ישנים ומניית מים ידנית, בסיסי דיווח ידניים ובלתי מהימנים ועוד.

על פי אומדנים של מומחים, דלף (נזילה) סמוי של מים יכול להביא לאובדן של 1 מ"ק בשעה,        וכ-8,000 מ"ק בשנה.

בהתייחס לכך, שפחת המים מחושב בתעריף של כמות נוספת לבית ולכל מטרה, בעלות של כ-6.4 ש"ח למ"ק, בתעריפי ינואר 2023, לפי תחשיב של צריכת כ-100 אלפי מ"ק מים שפירים בתוך המחנה ולפי פחת בשיעור של 10% מדובר באובדן כספי של כ-64 אלפי ש"ח לשנה, והסכומים יכולים להיות גם גבוהים משמעותית.

לעלות המבוזבזת, יש להוסיף אובדן רווחי מכירת המים לצרכנים במחיר, לינואר 2023, של כ-8.9 ש"ח למ"ק (לפני מע"מ). סכומים אלו נגרעים מהיכולת של המערכת המרכזית לתחזק ולשדרג את תשתיות המים ביישוב.

להלן טבלה המציגה את העלות המבוזבזת ליישוב כתוצאה מפחת מים, בהתייחס לכמות המים השנתית הנצרכת בתוך קו המחנה ולשיעור הפחת השנתי:

 

 

 

 

 

 

 

 

הצעה לסקר פחת מים

ברית פיקוח-מבט ביחד עם ארגון עובדי המים מציעים מוצר ייחודי של סקר פיזי לאיתור פחת מים לרבות תחשיב של המשמעות הכלכלית במידה ונדרש לבצע פעולות כלשהן בעקבות הסקר.

השירות המוצע:

  • סקר פיזי ביישוב, שיכלול איתור נזילות סמויות בכל שטח המחנה בשטחים שאינם חקלאיים, כולל התרעה על חיבורי מים ללא מדידה.
  • בסיום הסקר יוגש דוח עם הממצאים.
  • ככל שיאותרו גורמי פחת בשטח – דוח המלצות לפעולה.
  • תחשיב כלכלי על מנת להציג את המשמעויות הכספיות בהתייחס לעלויות הנדרשות לטיפול בגורם הפחת ביחס לתועלת שיכולה לנבוע מכך והצגת מדדים כלכליים של פתרון בעיית הפחת (IRR, הערך הנוכחי הנקי NPV) בכדי לסייע לכם בקבלת החלטות.

 

 

 

למידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח אלון ראובני:  052-4771747, alonr@mbtcpa.co.il

אילנה יורדן / גיל פרנקל:  09-7903444,  iwwa@iwwa.co.il

 

דילוג לתוכן