PDF להורדה

פורסמה הפעימה השנייה של נוהל הסיוע בשל משבר הקורונה לעצמאים החברים בקיבוץ מתחדש (ספטמבר – אוקטובר 2020)

שנה: 2021

מספר החוזר: 46.2021


ברצוננו לעדכנכם, כי משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם את "נוהל סיוע לעצמאים החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופי שחלות עליו הוראות סעיף 60א לפקודת מס הכנסה – בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה – פעימה שנייה – חודשים ספטמבר ואוקטובר 2020".

הסיוע יינתן באמצעות מנהלת ההשקעות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר. הנוהל הנוכחי הינו בהמשך לנוהל לחודשים יולי ואוגוסט 2020[1].

ניתן להגיש בקשות לסיוע עד ליום 23 במאי 2021.

הדגשים:

  • רצוי ואף מומלץ (אך לא חובה) כי הגשת הבקשה תעשה בצורה מרוכזת באמצעות רואי החשבון (יקל על תהליך העבודה ויזרז את תשלום הסיוע).
  • לנוהל מצורפים אישורים ותצהירים חדשים.

תנאי הסף העיקריים להגשת בקשת הסיוע:

  • הנישום הינו חבר קיבוץ, אשר הגיש דוח שנתי למס הכנסה בגין שנת 2018 ו/או שנת 2019 (עסק חדש), בהתאם להוראות סעיף 60א לפקודה.
  • לעניין הנוהל, בעל שליטה בחברת מעטים, הוגדר כבעל שליטה בחברת מעטים בדיווח החודשי לביטוח לאומי, אשר אינו זכאי לדמי אבטלה בגין הכנסתיו כשכיר באותה חברה.
  • ירידה בשיעור של 40% לפחות במחזור העסקאות בחודשים ספטמבר אוקטובר 2020 לעומת תקופת הבסיס.
  • הנישום נולד לפני 31 בדצמבר 1999.
  • הנישום לא זכאי לסיוע לעצמאים ממס הכנסה מעצם היותו חבר קיבוץ ו/או לא קיבל סיוע בגין ירידה בהכנסותיו (בהתאם למפורט בנוהל).
  • הכנסתו החייבת לשנת המס 2018 (לעניין חבר קיבוץ עצמאי בעל עסק חדש – הכנסתו החייבת לשנת המס 2019) – אינה עולה על 651,600 ש"ח.
  • באם היתה לעצמאי ולבן/בת זוגו הכנסה חייבת שאינה הכנסה מיגיעה אישית – יראו, לעניין זה, מחצית מאותה הכנסה חייבת – כהכנסה חייבת של כל אחד מבני הזוג (למעט הכנסות מרווח הון).
  • ההכנסה החודשית הממוצעת מעסק לעניין עצמאי בעל עסק, או הכנסת העבודה החודשית הממוצעת בעניין שכיר בעל שליטה בחברת מעטים – עולה על 714 ש"ח.

 

 

המעוניינים ב"נוהל סיוע לעצמאים החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופי שחלות עליו הוראות סעיף 60א לפקודת מס הכנסה – בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה – פעימה שנייה – חודשים ספטמבר ואוקטובר 2020" – לחצו כאן

 

 

קיבוצים אשר מעוניינים להגיש את הבקשה בצורה מרוכזת דרכנו – מוזמנים לפנות אלינו בהקדם – לפניה וטיפול לחצו כאן

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לאבי סויסה  03-6382800,  avi_s@britcpa.co.il

 

[1] ראו חוזרנו 146/20.

דילוג לתוכן