PDF להורדה

פורסם תקנון מצוי למושב עובדים

שנה: 2023

מספר החוזר: 34.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי רשמת האגודות השיתופיות ותנועת המושבים פרסמו לראשונה תקנון מצוי למושב עובדים בישראל. התקנון המצוי נועד להקל ולייעל הן את ההתנהלות השוטפת והן את הליכי תיקון התקנון.

התקנון המצוי מעגן הסדרים המתאימים לניהול חיי היום יום במושבים במאה ה-21, ומתייחס, בין היתר, לנושאים כגון כינוס אסיפות, קבלת החלטות, רשויות האגודה, יישוב סכסוכים ועוד.

יצויין כי התקנון המצוי מקיף נושאים רבים וסוגיות מגוונות בהם עוסקים מושבי העובדים, וכמו כן כולל גם מספר חלופות לחלק מהסוגיות, המיועדות לבחירת האגודה, בהתאם למאפייניה והעדפותיה.

לשם הקלה על ההתמצאות במסמך, התקנון המצוי מחולק לפי נושאים, תתי פרקים ואף נספחים.

יובהר, כי שינוי הוראות הקבועות בתקנון יבוצע בהתאם להוראות הקבועות בתקנון עצמו ובכפוף להוראות פקודת האגודות השיתופיות, התקנות ונוהל שינוי תקנון אגודה של האגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה. המושב רשאי לאמץ את נוסח התקנון המומלץ (תקנון מצוי), בשלמותו או בחלקו, וכן לאמצו עם שינויים.

נציין כי כל שינוי תקנון ואימוץ סעיף כזה או אחר צריך להעשות באמצעות היועץ המשפטי של האגודה.

כמו כן, נסב את תשומת הלב, כי כנראה נפלה טעות סופר והכוונה בסעיף 16.10 בנספח ג' לתקנון המוצע כך שניתן לאפשר הגשת שאלות בכתב להנהלת האגודה שבעה ימים לפני האסיפה הכללית ולא כפי שנכתב.

להורדת נוסח התקנון המצוי למושב עובדים – לחצו כאן

למכתב הסבר על הליך שינוי תקנון של מושב עובדים – לחצו כאן

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח )עו"ד) תמר נודל שטרן: 03-7180106, tamar@britcpa.co.il

 

דילוג לתוכן