PDF להורדה

פורסם תקן חשבונאות מספר 42 – חקלאות

שנה: 2020

מספר החוזר: 161.2020


ברצוננו לעדכנכם, כי המוסד לתקינה ישראלית בחשבונאות פרסם תקן חשבונאות חדש, תקן חשבונאות מספר 42, חקלאות.

התקן מבוסס על תקן חשבונאות בינלאומי מספר 41, חקלאות.

התקן קובע את הטיפול החשבונאי בנכסים ביולוגיים ובתוצרת חקלאית בנקודת האסיף (תוצרת חקלאית לאחר נקודת האסיף מהווה מלאי והיא בתחולת תקן חשבונאות מספר 26, מלאי).

התקן מגדיר מהם: "נכס ביולוגי", "צמח מניב" ו"תוצרת חקלאית" ומסביר את ההבחנה ביניהם.

יצוין, כי בניגוד לתקן הבינלאומי, הדורש מדידה לפי שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה, התקן הישראלי מאפשר לישות לבחור מדיניות חשבונאית בין מודל העלות למודל השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה.

התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2021, או לאחר מכן.

להלן עיקרי התקן:

  • תחולה
  • התקן אינו חל על צמחים מניבים (וכן על מענקים ממשלתיים הקשורים לנכסים אלה). צמחים מניבים הינם בתחולת תקן חשבונאות מספר 27 (רכוש קבוע)
  • מענקים ממשלתיים הקשורים לצמחים מניבים הינם בתחולת גילוי דעת 35 (הטיפול החשבונאי במענק השקעות).
  • התקן חל על התוצרת של צמחים מניבים.
  • התקן אינו חל על קרקע הקשורה בפעילות חקלאית או על נכסים בלתי מוחשיים הקשורים לפעילות חקלאית.
  • בחירת מדיניות חשבונאית
  • התקן מאפשר לישות בחירת מדיניות חשבונאית (זאת, כאמור, בניגוד לתקן הבינלאומי, הדורש מדידה לפי שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה).
  • ישות רשאית לבחור למדוד קבוצה של נכסים ביולוגים וכתוצאה מכך גם את התוצרת החקלאית שנאספה ממנה לפי מודל העלות או לפי מודל השווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה.
  • הבחירה תבוצע לגבי כל קבוצה של נכסים ביולוגיים בנפרד.

התקן קובע מדרג לקביעת השווי ההוגן של נכס ביולוגי ושל תוצרת חקלאית.

  • מענקים ממשלתיים

התקן קובע את הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים שאינם בתחולת גילוי דעת מספר 35.

התקן מבחין בין מענקים בלתי מותנים לבין מענקים מותנים וכן בין מענקים לנכס ביולוגי הנמדד לפי מודל העלות לבין אלה לנכס ביולוגי הנמדד לפי מודל השווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה.

 

 

 לנוחותכם, מצורף קישור לתקן חשבונאות מספר 42 – לחצו כאן

 

  

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן: 03-6382800, osnat@britcpa.co.il

דילוג לתוכן