PDF להורדה

פורסם נוהל טיפול בפניות לרשם האגודות השיתופיות

שנה: 2019

מספר החוזר: 85.2019


ברצוננו לעדכנכם, כי האגף לאיגוד שיתופי פרסם נוהל המפרט את תהליך הטיפול בבקשות ובתלונות, המגיעות לרשם האגודות השיתופיות[1].

בקשה – האגף מטפל ועונה על שאלות כלליות ופניות מקרב הציבור לקבלת מידע ושירותים נוספים. עם זאת, האגף אינו מוסמך לתת לפונים ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטיות המתייחסים למקרים קונקרטיים, אלא מידע בעל אופי כללי בלבד.

תלונה – האגף מברר תלונה של חברי האגודות בהתאם לסמכויותיו מכוח דיני אגודות שיתופיות. אם וככל שהתלונה נמצאת מוצדקת, נדרשת האגודה לתקן את הדרוש תיקון.

תכלית בירור התלונות – לבדוק האם רשויות האגודה פועלות בניגוד לדיני האגודות השיתופיות או כללי מינהל תקין, האם נדרשת התערבות רגולטורית על מנת לתקן זאת והאם הדבר נמצא בתחום סמכות האגף (ככל שהטיפול אינו בסמכותו – הוא אינו מטופל).

להלן סוגי תלונות שאינן מטופלות על ידי רשם האגודות השיתופיות:

–    תלונות בקשר לביצוע עבירות פליליות (בתלונות מסוג זה ניתן לפנות למשטרת ישראל או לכל גוף אחר בעל סמכות בנדון).

–    תלונות בקשר לשימוש חורג בקרקע (בתלונות מסוג זה ניתן לפנות לרשות מקרקעי ישראל או לכל גוף אחר בעל סמכות בנדון).

–    תלונות בקשר לגובה תעריפי מים (בתלונות מסוג זה ניתן לפנות לרשות המים).

–    תלונות בקשר לחוק ההתיישבות (בתלונות מסוג זה ניתן לפנות לממונה על חוק ההתיישבות במשרד החקלאות).

–   תלונות בקשר לוועד מקומי (בתלונות מסוג זה ניתן לפנות למועצה האזורית ולמשרד הפנים).

כמו כן, לא ניתן להגיש תלונות שעניינן נדון בעבר או במקביל בערכאות משפטיות, לא תינתן תשובה על פניות שלא נשלחו ישירות לאגף (למשל, העתק של תלונה הממוענת לגורם אחר) וכן בתלונה שעניינה סכסוך אישי או כספי בין חבר האגודה לאגודה או בין חברי האגודה.

מודגש בנוהל – בטרם הגשת תלונה – יש למצות את הטיפול מול רשויות האגודה.

דרכי הגשת הפניות:

–  טופס מקוון (פניות שיוגשו באמצעות הטופס המקוון יקבלו מענה מהיר יותר)[2]

–  בדואר אלקטרוני igudshitufi@economy.gov.il

–  בפקס 02-6793432

–  בדואר, לכתובת: רשם האגודות השיתופיות, רח' הצבי 15, ירושלים 9438622

בנוסף בנוהל: פירוט דרכי הגשת הפניות לרשם וזמני המענה, תהליך הטיפול בפניות, הטיפול בתלונות שעניינן יישוב סכסוכים אישיים בין אגודה לחבר בה או בין החברים לבין עצמם, מניין הימים עד לסיום הטיפול ועוד.

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

[1]  הנוהל נמצא באתר רשם האגודות השיתופיות ובאתרנו.

[2]  ראו חוזרנו 59/18.

דילוג לתוכן