PDF להורדה

ערוץ מענקים מהיר לחברות במשבר של רשות החדשנות

שנה: 2020

מספר החוזר: 52.2020


כמענה למשבר הכלכלי, שנוצר כתוצאה ממגפת הקורונה, רשות החדשנות ומשרד האוצר יוצאים בערוץ הגשה מהיר לתמיכה במענקי מחקר ופיתוח של פרויקטים טכנולוגיים. הערוץ מיועד לחברות טכנולוגיות חדשניות, שנקלעו למשבר, עם סיכויי הצלחה גבוהים בטווח הארוך, אך בעלות Runway קצר. הערוץ פועל תחת מסלול קרן המו"פ ומאפשר מנגנון הגשה מהיר של תכניות מחקר ופיתוח, באמצעות בדיקה ומתן תשובות תוך 4 שבועות.

הערוץ פתוח להגשה עד ליום 15 בספטמבר 2020.

למי מיועד המסלול

הערוץ פונה לחברות טכנולוגיות חדשניות (חברות הזנק) בתחילת שלבי צמיחה מוקדמים או בשלב המו"פ של פיתוח מוצר אחד או יותר. יתרון לתאגידים בעלי יכולת מימון משלים, אשר צברו נכסים מהותיים כמו קניין רוחני, גיוסים או קיבלו הערכת שווי עקב פעילותם, אשר הינם בעלי סיכוי טוב לצלוח את המשבר הכלכלי, אך נוצרו להם קשיי נזילות. כמו כן, הינם בעלי יכולת/איתנות פיננסית מוגבלת לתקופה של לא יותר מ-12 חודשים ממועד הגשת הבקשה (runway קצר).

מה מקבלים?

 • מנגנון בדיקה ותהליך קבלת החלטות מהירים.
 • ניתן להגיש בקשות לתמיכה בתכניות מו"פ בתקציב מצרפי של עד 15 מיליון ש"ח.
 • שיעור מקדמה של עד 50% מגובה המענק המאושר לתאגידים שהציגו את מלוא המימון המשלים למענק שאושר על ידי הוועדה.
 • תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו"פ המאושרות.
 • תאגידים הפועלים באזורי פיתוח זכאיים לתוספת תמיכה של 10%.
 • תאגידים הפועלים באזור עוטף עזה זכאיים לתוספת תמיכה של 25%.
 • תאגידים שיש להם מוצר אחד או יותר יכולים להגיש תכניות המו"פ בתאגיד, בין אם זו בקשה לתוכנית מו"פ אחת או מספר בקשות (כל אחת לתוכנית מו"פ אחרת).
 • הערוץ מאפשר עיסוק במו"פ בעל סיכוני פיתוח, המיועד לפיתוח מוצרים עתידיים וטכנולוגיות חדשניות המקנים לחברה יתרון תחרותי משמעותי ומאפשרים חדירה לשווקים חדשים, המביא לצמיחה כלכלית במשק הישראלי.

יצוין, כי המסלול מציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, ללא תלות ברווחים או בהצלחות עתידיות. דהיינו, הטבות כספיות בהיקפים משמעותיים.

כמו כן, תאגיד נתמך יחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבל על ידי תשלום תמלוגים ממכירות – רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור.

תנאי המסלול

התאגידים הבאים אינם רשאים להגיש בקשה:

 • תאגידים אשר הגישו בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ ברבעון הראשון של שנת 2020 (1/1/20 -31/3/20) או כבר הגישו בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ לשנת 2020 במסלולי קרן המו"פ וחברות מתחילות.
 • תאגידים שאין ברשותם מאזני בוחן ו/או תזרים מזומנים, לרבות הוצאות שכר לפחות 3 חודשים טרם הגשת הבקשה.
 • יכולת פיננסית מוגבלת לתקופה של עד 12 חודשים (Short Runway). חישוב ה-הrunway: יתרת המזומנים (בניכוי התחייבויות שוטפות) בצירוף צפי תקבולים שוטפים מהכנסות ומהשקעות – סכום זה יחולק בתזרים החודשי (Burn-Rate).

יצוין, כי על התאגיד להיות זמין לפגישה עם צוות הבדיקה המקצועית בכל עת ממועד הגשת הבקשה.

בנוסף, על התאגיד לפעול על פי חובת הדיווח, חובת הרישום, חובת תמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני בהתאם לכללי הרשות.

קריטריונים להערכת בקשה

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התכנית.
 • יכולות התאגיד הכוללות יכולות ניהול ויכולתו להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי, לצד יכולתו הפיננסית (runway) לשרוד את המשבר.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של התאגיד עקב הצלחת התכנית.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית, ולגידול בהיקף פעילות התאגיד בישראל, לרבות פעילות הייצור.

 

 

 

לעזרה בהגשת בקשות להלוואות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,   galina@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,   avim@mbtcpa.co.il

 

דילוג לתוכן