PDF להורדה

עמותות – שינוי באגרה השנתית לשנת 2020 ועדכון מדיניות אישור ניהול תקין

שנה: 2020

מספר החוזר: 17.2020


אגרה שנתית לשנת 2020

החל מה-1 בינואר 2020 נכנס לתוקף תיקון לתקנות העמותות[1], במסגרתו הופחת סכום האגרה השנתית ומנגד בוטל ה"פטור" מתשלום האגרה[2].

עמותות, אשר מחזורן הכספי עולה על 300,000 ש"ח, ישלמו אגרה שנתית לשנת 2020, כדלקמן:

אגרה שנתית מופחתת לתשלום עד ליום 31 במרץ 2020 – 1,137 ש"ח.

אגרה שנתית בתעריף רגיל לתשלום מיום 1 באפריל 2020 – 1,511 ש"ח.

עמותות בשנתיים הראשונות לפעילותן ועמותות אשר מחזורן הכספי בשנת 2018 לא עלה על 300,000 ש"ח – ישלמו אגרה שנתית לשנת 2020 בסך 150 ש"ח.

יובהר, כי עמותות שלא הגישו דיווחים לשנת 2018, בהתאם להוראות הדין באופן מקוון, ובין היתר את הדוח המילולי לשנת 2018 – פועלות בניגוד להוראות הדין ועל כן לא יוכלו ליהנות מהתעריף המיוחד לעמותות בעלות מחזור עד 300,000 ש"ח.

אופן תשלום האגרה השנתית וכן תשלום חוב בגין אגרות לשנים עבור שנים 2013-2019 – בבנק הדואר באמצעות הצגת מספר עמותה (אין צורך בשובר תשלום).

תצהיר לפטור מאגרה שנתית – יש לחתום על הנוסח הקיים באתר רשות התאגידים – רשם העמותות וחל"צ[3], בפני עורך דין ולשלוח למייל: agrot-amutot@justice.gov.il (יובהר, כי התצהיר ניתן לשימוש עבור חובות בגין אגרות לשנים 2019-2013, בלבד).

עדכון מדיניות אישור ניהול תקין

בינואר 2020, פרסמה רשות התאגידים – רשם העמותות וההקדשות, הודעה בדבר עדכון מדיניות אישור ניהול תקין.

 

להלן עיקרי השינוי:

  • לא תטופל בקשה לקבלת אישור ניהול תקין, כאשר המסמכים והדיווחים הנלווים לה, הוגשו באיחור של למעלה משנה מהמועד הקבוע בחוק, דהיינו, לאחר ה-30 ביוני של השנה לגביה מבוקש האישור.

–   לעמותות, שהחלו הליך תיקון ליקויים עם גורם מלווה מטעם רשם העמותות, לא יינתן אישור ניהול תקין בטרם חלפו שלושת החודשים הראשונים לליווי, ובטרם הראו כי תיקנו ליקויים עקרוניים.

בהתאם לאמור, ניתן להגיש בקשות לאישור ניהול תקין לשנת 2020, לא יאוחר מיום 30 ביוני 2020.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

[1]  תקנות העמותות (אגרות), תשנ"ח-1998.

[2]  ראו חוזרנו 81/19.

[3]  https://www.gov.il/he/departments/news/agra-exemption-statement

דילוג לתוכן