PDF להורדה

עמותות – מערכת מחשובית חדשה ויישום כללים חדשים להגשת דיווחים ומסמכים באופן מקוון

שנה: 2019

מספר החוזר: 63.2019


ברצוננו לעדכנכם אודות כניסתן לתוקף של תקנות חדשות בנוגע להגשת טפסים בעמותות. החל מאפריל 2019, יש להגיש דוח מילולי, פרוטוקול אסיפה כללית ומסמכים נלווים בהתאם לתקנות אלו[1]. התקנות החדשות קובעות, בין היתר, פורמט חדש לדוח המילולי, וכן מאפשרות לראשונה הגשה מרחוק באמצעות כרטיס חכם או על בסיס הזדהות במערכת ההזדהות הממשלתית.

יודגש, כי החל מה-1 באפריל 2019, ניתן להגיש בקשות לניהול תקין לשנת 2020 בצורה מקוונת, בהתאם לפורמט החדש בלבד (דיווחים לשנת 2017, לרבות בקשות לניהול תקין לשנת 2019 ומטה – ניתן להמשיך ולהגיש בפורמט הישן).

בהתאם לכללים החדשים רק חברי ועד העמותה, מנכ"ל, רואה חשבון או עורך דין של העמותה – המעודכנים אצל רשם העמותות – יוכלו להגיש מסמכים שוטפים ובקשות ניהול תקין לרשם בצורה מקוונת. עם זאת, ניתן יהיה גם להגיש גם דיווחים ללא הזדהות – דהיינו – מילוי הטפסים יהיה בהתאם לפורמט החדש של התקנות, אך ניתן יהיה לבצע זאת גם ללא הזדהות חכמה, להדפיס, לחתום ולשלוח למשרדי הרשם כפי שנעשה עד היום (ככלל, עדיף לא להגיש באופן זה, אולם ככל שאף אחד מבעלי התפקידים אינו מופיע אצל הרשם כבעל תפקיד, ניתן לבחור בהגשה ללא הזדהות).

ארכה להגשת דיווחים לשנת 2018בהתאם להוראות חוק העמותות יש להגיש את הדוח הכספי, הדוח המילולי והמסמכים הנלווים, עד ליום 30 ביוני בשנה שלאחר שנת הדוח. עם זאת, לאור השינויים, שחלו השנה, הוחלט על ידי רשם העמותות לדחות את מועד ההגשה עד ליום 31 ביולי 2019 (הסדר מקל זה יחול על דיווחי שנת 2018 בלבד). יודגש, כי חובת ההגשה חלה על כל העמותות ולא רק על עמותות המעוניינות לקבל אישור ניהול תקין.

יצוין, כי בהתאם לכללים החדשים, עמותות שמחזורן הכספי נמוך מ-500,000 ש"ח לא נדרשות להגיש דוח כספי. נתונים כספיים מסוימים יפורטו על ידן במסגרת הדוח המילולי, כגון דיווח מפורט על הכנסות, הוצאות, יתרה בבנק והלוואות שנלקחו.

נזכיר, כי בהתאם להוראות סעיף 38(א) לחוק העמותות, עמותה חייבת להגיש מסמכים, מאושרים וחתומים על ידי שני חברי ועד תוך שבועיים מיום קבלת החלטות או מיום קרות האירועים הבאים: הודעה על שינוי מען של עמותה, הודעה על בחירת חבר, מינוי חבר ועד, חבר ועדת הביקורת, חבר הגוף המבקר או הודעה על סיום כהונתם, הודעה על מינוי רואה חשבון.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

[1] תקנות העמותות (טפסים) (תיקון), תשע"ח-2018.

דילוג לתוכן