PDF להורדה

עמותות – הקלה בנוגע לתרומות בעת מלחמת חרבות ברזל

שנה: 2023

מספר החוזר: 112.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות המסים פרסמה הנחיה לגבי גיוס תרומות, לעמותות, שיש להן אישור לפי סעיף 46. ההנחיה מאפשרת לעמותות להרחיב את פעילותן ולגייס תרומות לשם סיוע במאמץ המלחמתי, גם אם הפעילות הזו אינה מוגדרת בתקנון שלהן כמטרה הציבורית.

להלן עיקרי ההנחיה:

עמותות, שיש להן אישור לפי סעיף 46, המגייסות תרומות, שישמשו לסיוע במצב המלחמתי, תהיינה רשאיות להוציא לתורם קבלה, המקנה לו את הזכות ליהנות מזיכוי מס לפי סעיף 46 בשל תרומתו כאמור לעיל, וזאת בהתקיים כל התנאים הבאים:

  • התקבלה החלטה במוסדות העמותה לגייס תרומות למאמץ המלחמתי.
  • התרומות, שתגייס העמותה, ניתנו לשם פעילות שנועדה לסיוע במצב המלחמה.
  • פעילות העמותה למען המאמץ המלחמתי, עומדת בתנאים הקבועים בדין ובנהלי רשות המסים לעניין סעיף 46.
  • העמותה תרשום בספרי חשבונותיה פעילות גיוס תרומות למאמץ המלחמתי באופן נפרד שיאפשר מסלול ביקורת חשבונאית נאותה.

רשות המסים הבהירה, כי הנחיה זו תהיה בתוקף רק לגבי תרומות שיגויסו בתקופה בה מוכרז מצב חירום במשק.

דילוג לתוכן