PDF להורדה

עמותות – הגשת בקשה לאישור ניהול תקין לשנת 2023 והגשת דיווחים שנתיים לשנת 2021

שנה: 2022

מספר החוזר: 51.2022


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות התאגידים פרסמה הסבר בעניין הגשת בקשה לאישור ניהול תקין לשנת 2023 והגשת דיווחים שנתיים לשנת 2021 לרשם העמותות.

להלן עיקרי הפרסום:

  • בקשה לאישור ניהול תקין לשנת 2023

עמותה המעוניינת בקבלת אישור ניהול תקין לשנת 2023, נדרשת להגיש בקשה לאישור ניהול תקין. במסגרת בקשה זו עליה להגיש גם את הדיווחים השנתיים לשנת 2021, וכן לשלם את האגרה השנתית לשנת 2022.

יודגש, כי הבקשה והדיווחים יוגשו במערכת המקוונת בלבד.

לדיווחים הנדרשים להגשה ואופן ההגשה – לחצו כאן

  • מועדי דיווח

בהתאם לחוק העמותות הדוח הכספי, הדוח המילולי והמסמכים הנלווים, יוגשו עד ליום 30 ביוני בשנה שלאחר שנת הדוח.

דהיינו, לצורך בקשת אישור ניהול תקין לשנת 2023, יש להגיש דיווחים לשנת 2021 עד ליום 30 ביוני 2022.

יודגש, כי במידה והמסמכים והדיווחים הנלווים לבקשה לאישור ניהול תקין, יוגשו באיחור של למעלה משנה מהמועד הקבוע בחוק, הבקשה לא תטופל.

יובהר, כי עמותה שקיבלה אישור ניהול תקין לשנתיים (2022-23) נדרשת להגיש דיווחים שנתיים לשנת 2021, עד ליום 20 באוקטובר 2022. באם דיווחים אלו לא יוגשו עד ליום זה, יבוטל אישור הניהול התקין שניתן לשנת 2023, ללא התראה נוספת.

  • דיווח תרומות מישות מדינית זרה

עמותה המקבלת תרומות מישות מדינית זרה, חלות לגביה הוראות שונות, ובכלל זה החובה להגיש דיווח רבעוני, וכן חובת פרסום באתר העמותה.

בנוסף, במסגרת הדיווח השנתי, עמותה שמחזורה הכספי השנתי עולה על 300,000 ש"ח, נדרשת לפרט, בדוח המילולי המקוון, האם קיבלה תרומות מישות מדינית זרה בסכום מצטבר העולה על 20,000 ש"ח מתורם יחיד, ואת פרטי תרומות אלה.

 

לפרסום המלא של רשות התאגידים – לחצו כאן

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן: 03-6382800, osnat@britcpa.co.il

 

דילוג לתוכן