PDF להורדה

עמותות – דגשים להגשת דיווחים שנתיים לשנת 2019 ובקשות לאישור ניהול תקין לשנת 2021

שנה: 2020

מספר החוזר: 74.2020


ברצוננו לעדכנכם אודות מכתב רשם העמותות בדבר דגשים להגשת דיווחים שנתיים לשנת 2019 והמצאת מסמכים לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2021.

להלן עיקרי המכתב:

  • מועדי דיווחים

בהתאם להוראות חוק העמותות, יש להגיש את הדוח הכספי, הדוח המילולי והמסמכים הנלווים, עד ליום 30 ביוני בשנה שלאחר שנת הדוח. עם זאת, במסגרת ההתמודדות הלאומית עם נגיף הקורונה המועד להגשת הדיווחים לשנת 2019 יהיה עד ליום 31 באוגוסט 2020.

יובהר, כי עמותה שלא תגיש מסמכים באופן מלא ובהתאם לדרישות החוק תמצא מפרה את חוק העמותות.

כמו כן, עמותות אשר קיבלו אישור ניהול תקין לשנתיים (2020-2021) ואשר לא יגישו דיווחים במועד – האישור לשנת 2021 יבוטל, ויהיה עליהן להגיש  בקשה חדשה לאישור ניהול תקין לשנת 2021 (יחד עם הדיווחים השנתיים לשנת 2019).

  • בקשה לקבלת אישור ניהול תקין לשנת 2021

הדיווחים, המסמכים והבקשות יוגשו בהתאם לכללי העמותות (הגשה באופן מקוון), תשע"ט-2019 ובהתאם לתקנות העמותות (טפסים), תשס"ט-2009.

הדיווחים והמסמכים שעל העמותה להגיש מפורטים בנספח א' במכתב רשם העמותותמומלץ לעיין בנספח בטרם הגשת הבקשה.

יודגש, כי יש להגיש את הבקשה והדיווחים במערכת המקוונת בלבד, וכן כי לא תטופל בקשה לקבלת אישור ניהול תקין, כאשר המסמכים והדיווחים הנלווים לה, הוגשו באיחור של למעלה משנה מהמועד הקבוע בחוק. דהיינו, לאחר יום ה-30 ביוני של השנה לגביה מבוקש האישור[1].

למכתב רשם העמותות, כולל נספח א' – לחצו כאן

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

[1] ראו חוזרנו 17/20.

דילוג לתוכן