PDF להורדה

עמותה – חובת תשלום אגרה שנתית (2024)

שנה: 2024

מספר החוזר: 8.2024


בהתאם להוראות חוק העמותות ותקנותיו, כל עמותה הרשומה ברשם העמותות חייבת בתשלום אגרה שנתית.

אגרה שנתית לשנת 2024

  • עמותות בשנתיים הראשונות שלאחר שנת ההתאגדות ועמותות אשר דיווחו באופן מקוון שמחזורן הכספי בשנת 2022, לא עלה על 300 אלף ש"ח – ישלמו אגרה שנתית מוזלת.

בשנת 2024 – 166 ש"ח.

על מנת, שהסכום המוזל יתעדכן, על העמותה להגיש דיווחים שנתיים מקוונים לשנת 2022.

  • עמותות אשר מחזורן הכספי עולה על 300 אלפי ש"ח:
  • עד ליום 31 במרץ 2024 – אגרה מופחתת בסך של 1,262 ש"ח.
  • מיום 1 באפריל 2024 – אגרה בתעריף רגיל, בסך של 1,675 ש"ח.

יצוין, כי ניתן לקבל פטור עבור השנים 2017-2019 – עמותה שבשנה עבורה היא מבקשת פטור, התקציב השנתי שלה לא עלה על 300 אלפי ש"ח ולא שילמה שכר ותשלומים עבור ביצוע עבודה, למעט תשלום עבור רואי חשבון לעריכת הדוח הכספי, יכולה לבקש פטור מאגרה, בכפוף להגשת תצהיר חתום[1].

תשלום האגרה השנתית

את האגרה ניתן לשלם באופן מקוון (הדרך המומלצת על ידי הרשם) או באמצעות בנק הדואר.

לתשלום באופן מקוון – לחצו כאן

 

יצוין, כי ניתן לבדוק ביחידת העמותות ברשות התאגידים האם שולמה האגרה השנתית והאם הוגשו הדיווחים כדין.

לבדיקת  אגרות והגשת דיווחים שנתיים של עמותה – לחצו כאן

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן: 03-6382800, osnat@britcpa.co.il

[1] שני חברי ועד העמותה המכהנים כיום, יחתמו על תצהיר לפטור מאגרה שנתית בפני עורך דין. התצהיר החתום ישלח ל-Agrot-amutot@justice.gov.il  או לפקס מספר: 02-6462548.

 

דילוג לתוכן