PDF להורדה

עמותה – חובת תשלום אגרה שנתית (2022)

שנה: 2022

מספר החוזר: 12.2022


על פי הוראות חוק העמותות ותקנותיו כל עמותה חייבת בתשלום אגרה שנתית.

אגרה שנתית לשנת 2022

  • עמותות בשנתיים הראשונות לפעילותן ועמותות אשר מחזורן הכספי לא עלה 300 אלפי ש"ח – אגרה שנתית בסך 153 ש"ח.

יודגש, כי על מנת שהסכום המוזל יתעדכן על העמותה להגיש דוח מילולי מעודכן שנתיים אחורה במערכת המקוונת (לדוגמה, לתשלום אגרה עבור שנת 2022 יש לעדכן דוח מילולי לשנת 2020).

  • עמותות אשר מחזורן הכספי עולה על 300 אלפי ש"ח:
  • עד ליום 31 במרץ 2022 – אגרה מופחתת בסך של 1,162 ש"ח.
  • מיום 1 באפריל 2022 – אגרה בתעריף רגיל, בסך של 1,543 ש"ח.

יצוין, כי ניתן לקבל פטור עבור השנים 2014-2019 – עמותה שבשנה עבורה היא מבקשת פטור, התקציב השנתי שלה לא עלה על 300 אלפי ש"ח ולא שילמה שכר ותשלומים עבור ביצוע עבודה, למעט תשלום עבור רואה חשבון לעריכת הדוח הכספי, יכולה לבקש פטור מאגרה, בכפוף להגשת תצהיר חתום, כדלקמן:

שני חברי ועד העמותה המכהנים כיום, יחתמו על תצהיר לפטור מאגרה שנתית בפני עורך דין והתצהיר החתום ישלח ל-Agrot-amutot@justice.gov.il  או לפקס מספר: 02-6462548.

תשלום האגרה השנתית

את האגרה ניתן לשלם באופן מקוון באתר רשם העמותות (הדרך המומלצת על ידי הרשם) או באמצעות בנק הדואר.

לתשלום האגרה באתר רשם העמותות – לחצו כאן

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן: 03-6382800, osnat@britcpa.co.il

דילוג לתוכן