PDF להורדה

עמותה – חובת תשלום אגרה שנתית (2021)

שנה: 2021

מספר החוזר: 18.2021


על פי הוראות החוק[1] כל עמותה הרשומה ברשם העמותות חייבת בתשלום אגרה, פעם בשנה קלנדרית.

אגרה שנתית לשנת 2021

  • עמותות בשנתיים הראשונות לפעילותן ועמותות אשר מחזורן הכספי בשנת 2019 לא עלה על 300 אלפי ש"ח – אגרה שנתית בסך 149 ש"ח.

יודגש, כי על מנת שהסכום המוזל יתעדכן על העמותה להגיש דוח מילולי מעודכן שנתיים אחורה במערכת המקוונת.

לדוגמה, לתשלום אגרה עבור שנת 2021 יש לעדכן דוח מילולי לשנת 2019.

  • עמותות אשר מחזורן הכספי עולה על 300 אלפי ש"ח:
  • עד ליום 31 במרץ 2021 – אגרה מופחתת בסך של 1,133 ש"ח.
  • מיום 1 באפריל 2021 – אגרה בתעריף רגיל, בסך של 1,505 ש"ח.

יובהר, כי לגבי השנים 2013 – 2019 (בלבד) – עמותה יכולה לבקש פטור מאגרה, רק אם תקציבה השנתי אינו עולה על 300 אלפי ש"ח והיא אינה מעסיקה עובדים.

לשם כך, עליה לחתום על תצהיר לפטור מאגרה שנתית בפני עורך דין ואת התצהיר החתום לשלוח בדוא"ל ל: Agrot-amutot@justice.gov.il.

תשלום האגרה השנתית

את האגרה ניתן לשלם באופן מקוון באתר רשם העמותות (הדרך המומלצת על ידי הרשם) או באמצעות בנק הדואר.

לתשלום האגרה באתר רשם העמותות – לחצו כאן

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן: 03-6382800, osnat@britcpa.co.il

[1] תקנות העמותות (אגרות), תשנ"ח-1998.

דילוג לתוכן