PDF להורדה

עמדות חדשות החייבות בדיווח החל משנת 2020

שנה: 2021

מספר החוזר: 9.2021


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות המסים פרסמה את רשימת העמדות החדשות החייבות בדיווח החל משנת 2020. עמדות אלו מתווספות לעמדות החייבות בדיווח שהתפרסמו בשנים קודמות[1].

יצוין, כי בשנת 2020 פורסמו 10 עמדות חדשות בתחום מס הכנסה ועמדה אחת בתחום המכס. לא פורסמו עמדות חדשות בתחומי מס ערך מוסף והבלו על הדלק.

נזכיר, כי:

  • עמדה החייבת בדיווח לעניין מס הכנסה – עמדה הנוגדות עמדה שפרסמה רשות המסים, עד תום שנת המס שלגביה מוגש הדוח, ויתרון המס הנובע ממנה עולה על 5 מיליון ש"ח באותה שנת מס או על 10 מיליון ש"ח בארבע שנות מס, לכל היותר.

על פי סעיף 131ה לפקודת מס הכנסה, יש לדווח (באמצעות טופס 1346) על עמדה העומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים, יחד עם הגשת הדוח השנתי או לכל המאוחר עד 60 יום מיום הגשת הדוח השנתי.

הסעיף יחול על יחיד או חבר בני אדם שהכנסתם בשנת המס, למעט הכנסה כמשמעותה בסעיף 89 לפקודה (רווח הון), עולה על 3 מיליון ש"ח, או על יחיד או חבר בני אדם שהכנסתם כמשמעותה בסעיף 89 לפקודה (רווח הון), בשנת המס, עולה על מיליון וחצי ש"ח.

הסעיף לא יחול על מוסד ציבורי שמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודה.

  • עמדה החייבת בדיווח לעניין מס ערך מוסף עמדה הנוגדות עמדה שפרסמה רשות המסים, עד תום שנת המס החולפת, ויתרון המס הנובע ממנה עולה על 2 מיליון ש"ח בשנה או 5 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנים, לכל היותר.

על פי סעיף 67ד לחוק מס ערך מוסף, יש לדווח (באמצעות טופס 1346) על עמדה החייבת בדיווח לעניין מס ערך מוסף, תוך 60 יום מתום שנת המס.

הסעיף לא יחול עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 3 מיליון ש"ח בשנה וכמו כן הסעיף לא יחול על מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה.

יובהר, כי יתרון המס, הנובע מעמדה מסוימת, ייבחן על כלל הפעולות שבוצעו על ידי הנישום, הנוגעות לעמדה שפורסמה במהלך שנת המס, גם אם הפעולות נוגעות למספר נכסים ו/או אירועים שונים.

 

להלן עמדות עיקריות חדשות, לעניין מס הכנסה, החייבות בדיווח החל משנת המס 2020:

  • עמדה מספר 81/2020 – דוחות מאוחדים עם אגודה שיתופית חקלאית

חברה תעשייתית המוחזקת על ידי אגודה שיתופית חקלאית, רשאית לאחד את דוחות המס שלה עם האגודה השיתופית החקלאית לפי החוק לעידוד התעשייה (מסים), תשכ"ט-1969(בכפוף לתנאים הקבועים בו), בתנאי שהאגודה השיתופית החקלאית אינה מדווחת על הכנסותיה כשותפות בהתאם להוראות סעיף 62 לפקודה, זאת מאחר ושותפות אינה עומדת בהגדרת "חברת אם" משום שאינה חברה.

  • עמדה מספר 86/2020 – זיכוי ממס זר בגין הכנסת חוץ הפטורה בחלקה בישראל

במקרים של הכנסה, הפטורה בחלקה והחייבת בחלקה, יינתן זיכוי ממס זר, ששולם מחוץ לישראל, רק בגין החלק היחסי של ההכנסה החייבת בישראל, שכן בהתאם לסעיף 201(א) לפקודה, לא יינתן זיכוי בשל הכנסת חוץ הפטורה ממס בישראל.

  • עמדה מספר 89/2020 – היחס שבין הוראות אמנת המס לדין הפנימי בנוגע לזיכוי ממס זר

מתן זיכוי ממס זר ייעשה בהתאם למגבלות הקבועות בפקודת מס הכנסה ולהוראות הדין הפנימי המתייחסות לאחת או יותר מההוראות הבאות: הגדרות "מסי חוץ", "הכנסות חוץ" ו"הכנסות חוץ ממקור פלוני" כמשמעותם בסעיף 199 לפקודה, שיטת ה"סלים", תקופות המנויות בחלק י' לפקודה, תקרת הזיכוי כאמור בסעיף 203 לפקודה, מיסי חוץ כהגדרתם בסעיף 199 וקיזוזם רק כנגד מסים שחלה עליהם פקודת מס הכנסה בשל הכנסות חוץ ממקור פלוני, מגבלת הזיכוי המנויה בסעיף 205א לפקודה, סייגים לזיכוי כאמור בסעיף 207ד לפקודה וויתור על זיכוי כמשמעותו בסעיף 208 לפקודה.

מבלי לגרוע מהאמור, יודגש כי הוראות אמנות המס מכפיפות את מתן הזיכוי להוראות הזיכוי הקיימות בדין הפנימי. לדוגמה, מס זר ששילם בחו"ל נישום תושב ישראל בגין הכנסה מתמלוגים לא יהא בר זיכוי כנגד המסים המתחייבים מהכנסת חוץ אחרת שמקורה בריבית, שכן המדובר בהכנסות חוץ הנובעות ממקורות הכנסה שונים.

 

 

נציין, כי רשימת העמדות המלאה מפורסמת באתר רשות המסים.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002162,  zohark@britcpa.co.il

[1] ראו חוזרינו 13/20, 22/17, 101/15.

דילוג לתוכן