PDF להורדה

עיצומים כספיים ואישום פלילי בהתקשרות עם קבלני כוח אדם

שנה: 2020

מספר החוזר: 1.2020


ברצוננו לעדכנכם, כי לאחרונה קיבלו תאגידים ונושאי משרה באופן אישי אישומים פלילים והוטלו עיצומים כספיים בעשרות אלפי ש"ח על כל אחד, עקב התקשרות וקבלת שירות מקבלני כוח אדם שאינם בעלי רישיון (שהועסקו במגוון עיסוקים על ידי התאגיד) ועיצומים כספיים על העדר פיקוח מצד נושאי משרה בתאגיד על הפרת זכויות עובדי הקבלן בידי הקבלן עצמו.

נזכיר, כי משרד העבודה והרווחה, באמצעות האגף לפיקוח על יחסי העבודה, מקיים תדיר ביקורות שוטפות אצל עסקים ומעסיקים, בעניין זכויות עובדים, לרבות אכיפת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996. יודגש, כי על הפרות חוזרות ונשנות מוטל כפל קנס ועונשי מאסר.

להלן סעיפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, רלבנטים:

איסור התקשרות ואיסור קבלת שירות עם מי שאינו בעל רישיון או היתר

10ב. (א) לא יקבל אדם שירות כוח אדם מקבלן כוח אדם או שירות מקבלן שירות, ולא יתקשר עמם לקבלת שירותים כאמור, אלא אם כן קבלן כוח האדם הוא בעל רישיון או היתר מיוחד לפי פרק זה, לפי העניין, והמציא לאותו אדם העתק ממנו, או שקבלן השירות הוא בעל רישיון לפי פרק זה והמציא לאותו אדם העתק ממנו.

(ד) מי שהתקשר עם קבלן כוח אדם שאין לו רישיון או היתר מיוחד, לפי העניין, בניגוד להוראות סעיף 10ב, או מי שהתקשר עם קבלן שירות שאין לו רישיון, בניגוד להוראות הסעיף האמור, דינו – הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, ואם קיבל שירות כוח אדם מקבלן כוח אדם שאין לו רישיון או היתר מיוחד, לפי העניין, או קיבל שירות מקבלן שירות שאין לו רישיון בניגוד להוראות אותו סעיף, דינו – הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין בעבור כל עובד שהועסק אצלו במסגרת שירות כוח האדם או השירות כאמור.

אחריות אישית של נושא משרה

  1. (א) נושא משרה חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות כאמור בסעיף 20 בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר את חובתו האמורה, דינו – קנס כקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין; לענין סעיף זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף – למעט שותף מוגבל – ופקיד שתפקידו למנוע הפרת חוק זה.

(ב) נעברה עבירה לפי סעיף 20 בידי תאגיד, חזקה היא שנושא משרה הפר חובתו האמורה בסעיף זה, אלא אם כן הוכיח שנהג ללא מחשבה פלילית וללא רשלנות ועשה כל שניתן כדי למנוע את העבירה.

אנו מדגישים את השירות של משרדינו בבדיקות מקדימות של מערכות שכר והתקשרויות בתחום חוקי העבודה בידי בודקי שכר מוסמכים למניעה מראש של סנקציות כספיות ואישומים פליליים על התאגיד ונושאי המשרה באופן אישי[1].

בדבר שאלות נוספות או תיאום פגישה ניתן לפנות ל-:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בודק שכר מוסמך בטלפון 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח הדר דאור, בודקת שכר מוסמכת בטלפון 03-6382898,   hadard@mbtcpa.co.il

[1] ראו חוזרנו 101/19.

דילוג לתוכן