PDF להורדה

עידוד התקנת פרויקטים סולאריים לשנת 2020

שנה: 2019

מספר החוזר: 108.2019


ברצוננו להזכירכם, כי על פי החלטת ממשלת ישראל יעדי הייצור של חשמל מאנרגיה מתחדשת עומדים על 10% מצריכת החשמל עד סוף שנת 2020.

עד סוף שנת 2019 הותקנו פרויקטים של אנרגיה סולארית בהספק של כ-2,000 מגהוואט, המאפשרים ייצור של כ-7% מצריכת החשמל השנתית במשק. בכדי לעמוד ביעד של 10% ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות, יש להרחיב את ההספק הסולארי המותקן בישראל בכ-1,500 מגהוואט נוספים עד סוף שנת 2020.

ביום 12 בדצמבר 2019, קיבלה רשות החשמל החלטה, שפורסמה לשימוע ציבורי, לגבי מתן הקלות לפרויקטים סולאריים, שניתן יהיה להתקינם עד סוף שנת 2020, בכדי לעמוד ביעדי החלטות הממשלה.

מערכות תעריפיות

מערכות תעריפיות לצריכה עצמית והזרמת עודפים לרשת, אושרו בעבר ב-8 אסדרות שונות וזכו לתעריפי הזנה שירדו מ-2 ש"ח לקוט"ש ועד ל-0.37 ש"ח לקוט"ש צמוד למדד. המערכות באסדרות הוותיקות היו עד להספק מרבי של 50 קילוואט AC.

לפני כשנה, ולצורך עמידה ביעדי הממשלה, הרחיבה רשות החשמל את האסדרה גם למערכות בהספק שעד כ-100 קילוואט AC (שטח גג של כדונם) ובתעריף הזנה (לא צמוד למדד) של 0.45 ש"ח ל-25 שנים.

בפרסום האחרון הרחיבה רשות החשמל את הפרויקטים הזכאים לתעריף של 0.45 ש"ח גם להספק של 200 קילוואט AC, לגבי פרויקטים שירשמו באתר חברת החשמל עד ליום 1 ביוני 2020.

אסדרות מכרזיות

כל מי, שלא זכה במכרזים האחרונים בהספק להתקנה על גבי גגות ו/או מאגרי מים ועל גבי שטחים קרקעיים, יוכל להקים מתקן ולקבל את התעריף, שזכה במכרז, במידה שהבקשה לחיבור המתקן תוגש עד לחודש מרץ 2020.

 

נזכיר, כי במכרז הקרקעי האחרון תעריף ההזנה עמד על 0.1798 ש"ח לקוט"ש ובמכרזי גגות ומאגרים על 0.2307 ש"ח לקוט"ש. בשני המכרזים התעריף צמוד למדד לתקופה של 25 שנים.

בנוסף, אפשרה רשות החשמל, לפרויקטים, שעדין לא קיבלו תשובת מחלק חיובית לחיבור, לקדם מתקנים עם הגבלת היקף הזרמת האנרגיה מהם עד להקמת רכיבי הרשת, שיאפשרו את קליטת מלוא החשמל המיוצר. כמו כן, בוחנת רשות החשמל אפשרות להורות למנהל המערכת להפחית קליטת חשמל ממתקני ייצור קונבנציונליים בכדי לפנות מקום לתוספת חשמל מאנרגיות מתחדשות.

נקודות למחשבה ולבדיקה

  • פרויקטים באסדרה התעריפית בתעריף של 0.45 ש"ח לקוט"ש הינם "סופר כלכליים" ומספקים תשואת פרויקט של קרוב ל-20%. הגדלת ההספק האפשרי ל-200 קילוואט AC מגדילה את הכדאיות הכלכלית.
  • כל מערכת, שהותקנה בעבר בהספק שעד 50 או 100 קילוואט ועדין נותר גג פנוי – ניתן להרחיבה עד להיקף המרבי, על פי הפרסום שלעיל.
  • קיבוצים, שהגישו בקשות למכרזים האחרונים על קרקע או על גבי מאגרים ו/או גגות, ולא נכללו בפרויקטים הזוכים במכרז, יכולים לקדם את הפרויקט לפי תעריפי הזכייה במכרז.
  • פרויקטים קרקעיים, שלא התקדמו בשל בעיה בקיבולת רשת ההולכה, יכולים לקדם בקשה לחיבור לרשת תוך הגבלת הכמות המיוצרת עד לפינוי מקום נוסף ברשת ההולכה.

אנו סבורים, שההקלות שפורסמו בנוגע לחיבור מערכות סולאריות, כמפורט לעיל, מספקות הזדמנות למקסם את הפוטנציאל לפרויקטים סולאריים. כיוון, שתקופת הזמן לפיתוח הפרויקטים הינה מוגבלת (רשות החשמל מעודדת מתקנים שיחוברו לרשת לפני סוף שנת 2020) – אנו ממליצים לכל הקיבוצים והמושבים – להיכנס בהקדם האפשרי לניתוח הפוטנציאל להרחבת הפרויקטים הסולאריים ולקדם את הפרויקטים הניתנים לביצוע.

 

לצורך מידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח אלון ראובני, בטלפון:  052-4771747 או בדוא"ל  alonr@mbtcpa.co.il

נרי אולמן, בטלפון:  03-6382808 או בדוא"ל   nery@mbtcpa.co.il

 

דילוג לתוכן