PDF להורדה

עד ה-16 ביוני 2020 ניתן לשלם אגרה שנתית בתעריף מופחת בעבור חברה, שותפות ועמותה

שנה: 2020

מספר החוזר: 79.2020


בהמשך לחוזרנו 68/20 בו דיווחנו על אפשרות לדחיית המועד האחרון לתשלום האגרה השנתית של חברה, שותפות ועמותה בתעריף מופחת – ברצוננו לעדכנכם בהודעת רשות התאגידים, כי היות ובשלב זה הצעת החוק לדחיית המועד לתשלום אגרה שנתית בתעריף מופחת טרם עברה – החל מה-16ביוני 2020, גובה האגרה השנתית לתשלום יעודכן לגובה הסכום המלא הקבוע בתקנות (1,511 ש"ח, לעומת התעריף המופחת – 1,137 ש"ח).

יובהר, כי באם הארכת המועד לתשלום תעריף מופחת לא תאושר, ההפרש (374 ש"ח) ייגבה מהתאגידים ששילמו תעריף מופחת החל מיום ה-1 באפריל 2020 ועד ליום ה-15 ביוני 2020.

 

  

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

דילוג לתוכן