PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – יוני 2024 (תקציר)

שנה: 2024

מספר החוזר: 44.2024


תעריפי מים

מידי שנה בחודש מאי, רשות המים מפרסמת לשימוע ציבורי את השינוי בתעריפי המים המתוכנן לחודש יולי. השנה לא פורסמו לשימוע תעריפי המים העדכניים, אולם פורסם, כי סל המדדים (המשפיע במודל של  "טייס אוטומטי" על מחירי המים ליולי 2024) עלה בשיעור של כ-2.5%.

לאחר פרסום טבלת התעריפים המעודכנת בתחילת יולי 2024, נוציא חוזר מפורט המציג את השינוי שחל בתעריפי המים והשפעותיו על מרווח החלוקה ועל הצרכנים השונים.

ביקורת רשות המים ביישובים מתוכננים

מידי שנה מבצעת רשות המים ביקורת מדגמית אצל ספקי מים במרחב הכפרי לבדיקת עמידתם בהוראות החוק והתקנות. נושא הבדיקה הרוחבי העיקרי, שהיה בעבר, התייחס לבסיס המידע שמחזיק הספק לצורך דיווח על מספר הנפשות, שלפיו הוא זכאי להקצאה של כמות מוכרת. בשנה האחרונה החלה הרשות לבדוק גם את העמידה בהוראה הדורשת פתיחת חשבון בנק נפרד לפעילות המים והפרשה לקרן שיקום.

דיווח כספי שנתי

בהתאם לכללי המים (תנאים ברישיון) נדרש כל ספק מים להגיש לרשות המים דוח כספי על פעילותו בשנת 2023 עד ליום 30 באוגוסט 2024 (להבדיל מ-30 לאפריל עד לפני שנתיים).

רשימת חייבי הדיווח מתפרסמת באתר האינטרנט של רשות המים והיא כוללת את מרבית היישובים המתוכננים (קיבוצים ומושבים). לא פורסמה רשימה לספקים החייבים בדיווח לשנת 2023, אולם ניתן לראות את הרשימה לשנת 2022, בהנחה שלא חלו שינויים.

אנו שולחים לכל לקוחותינו "חבילת דיווח", הכוללת קבצי אקסל למילוי וכן הסברים לגבי אופן מילוי הטפסים, וכן "הצהרת מנהלים" אשר, בדומה לשנה קודמת, יש למלא אותה באופן מקוון באתר האינטרנט של רשות המים.

בשל החמרת נהלי הבקרה ברשות המים, כחלק מהמדיניות של החמרת הפיקוח על ספקי מים במרחב הכפרי, אנו ממליצים ללקוחותינו להיערך להשלמת הדיווח הכספי במועד שנקבע לכך.

נציין, כי בשנת 2023, פרסמה רשות המים את "מדיניות אגף הפיקוח והאכיפה לשנת 2023", כאשר במסגרת הסעיפים להם ניתן תעדוף בביקורת  ניתן דגש לנושא העמידה בהוראות הדיווח ובכלל זה דיווחים כספיים ודיווחים כמותיים.

מומלץ לכל הספקים חייבי הדיווח להכין בהקדם את הדיווחים, בהתייחס לכך שמועד הדיווח הינו עד סוף אוגוסט ושבתקופה זו חלה חופשת הקיץ.

 

בשאלות  בנוגע לניהול משק המים ביישוב ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני: 052-4771747,  alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר: 050-8658208,   boazs@mbtcpa.co.il

עמית עברי: 054-5698091,  amit.i@britcpa.co.il

דילוג לתוכן