PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – מאי 2024 (תקציר)

שנה: 2024

מספר החוזר: 41.2024


תעריפי מים

מדי שנה בחודש מאי, מפרסמת רשות המים לשימוע ציבורי את השינוי  המתוכנן בתעריפי המים לחודש יולי. השנה לא פורסמו לשימוע תעריפי המים העדכניים, אולם פורסם, כי סל המדדים (המשפיע במודל  "טייס אוטומטי" על מחירי המים ליולי 2024),  עלה בשיעור של כ-2.5%. רשות המים מציינת במסמך שפורסם, כי לא מוצגים תעריפי מים עדכניים לצרכני הקצה, כיוון שמתבצעת בחינה של מקורות כספיים נוספים לכיסוי העלויות ורק לאחר שירוכזו התגובות לשימוע הציבורי יוחלט על תעריפי המים העדכניים.

לאחר פרסום טבלת התעריפים המעודכנת בתחילת יולי 2024, נוציא חוזר מפורט המציג את השינוי שחל בתעריפי המים והשפעותיו על מרווח החלוקה ועל הצרכנים השונים.

בג"צ סיוע לחקלאים עקב עליית מחירי השפד"ן

במהלך חודש מאי 2024, הוגשה לבג"צ תביעה מטעם 55 קיבוצים ומושבים צרכני שפד"ן, בגין אפליה ממנה סובלים צרכני השפד"ן בנגב המערבי, אשר לא קיבלו סיוע מהמדינה בגין התייקרות השפד"ן מעבר לעליית המדד השנתית.

על פי כתב התביעה מי השפד"ן התייקרו מאז שנת 2019 הרבה מעבר לעליית המדד, כפי שהוגדר בהסכם המים הראשון, וצרכני השפד"ן לא קיבלו סיוע בדומה להסכמים בשנים 2006 ו-2018. מחירי השפד"ן עלו בשיעור של כ-50% מינואר 2019 ועד ליולי 2023, ואילו בינואר 2024 המחיר ירד בשיעור של כ-13% ועומד נכון להיום על 1.441 ש"ח למ"ק לפני מע"מ.

תחזית מטאורולוגית לקיץ 2024

על פי מודלים מטאורולוגים לטווחים ארוכים, שמבוצעים בארה"ב ובאירופה ומשוקללים על ידי גורמי המקצוע של השירות המטאורולוגי בישראל, הטמפרטורות בקיץ 2024, צפויות להיות גבוהות בכ-2 מעלות מעל הממוצע של 30 השנים הקודמות, כאשר השיא יהיה בחודש יוני.

למודאגים נציין, כי ההסתברות לכך שתוצאות המודל ייקרו בפועל הינה "רק" 70%-80%.

דיווח כספי שנתי

בהתאם לכללי המים (תנאים ברישיון) נדרש כל ספק מים להגיש לרשות המים דוח כספי על פעילותו בשנת 2023 עד ליום 30 באוגוסט 2024 (להבדיל מ-30 לאפריל עד שנת 2022).

בשל החמרת נהלי הבקרה ברשות המים, כחלק מהמדיניות של החמרת הפיקוח על ספקי מים במרחב הכפרי, אנו ממליצים ללקוחותינו להיערך להשלמת הדיווח הכספי במועד שנקבע לכך.

נציין, כי בפברואר 2023, פרסמה רשות המים  את "מדיניות אגף הפיקוח והאכיפה לשנת 2023", כאשר במסגרת הסעיפים להם ניתן תעדוף בביקורת צוין, בין השאר, גם נושא העמידה בהוראות הדיווח ובכלל זה דיווחים כספיים ודיווחים כמותיים.

ספק כפרי רב יישובי

מזה מספר שנים מנסה רשות המים לצמצם את מספר בעלי רישיונות אספקת המים במרחב הכפרי, כאשר בנובמבר 2022, פורסם ברשומות תיקון לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון), תשע"ד -2014, שבו הוגדרה פעילותו של ספק כפרי רב יישובי.

על פי הכללים, תפקידו של ספק כפרי רב יישובי הינו לספק את שירותי המים והביוב לכל מטרות הצריכה באזור היישובים המפורטים ברישיונו, לרבות אספקה למטרות חקלאיות באזור המגורים.

הצטרפות של יישובים לספק כפרי רב יישובי של המועצה מגלמת בחובה היבטים רבים, לרבות עלויות המים לצרכנים, אובדן מרווח המכירה לספק המקומי, היבטים של העברת תשתיות בקו הכחול לתפעול חברה של המועצה והמשמעויות הגלומות בכך, העברת האחריות הכוללת לאספקת המים והביוב לחברה של המועצה, לרבות האחריות על שדרוג הרשת ופחת המים, במקרים מסוימים פגיעה בפעילות אגודות המים המספקות מים כיום ועוד.

אנו מציעים ללקוחותינו, הנדרשים לקבל החלטה לגבי הצטרפות לספק כפרי רב יישובי במועצה האזורית שלהם, לנתח את מכלול המשמעויות של מהלך ההצטרפות לתאגיד אזורי, שככל הנראה אינו מהלך הפיך.

בשאלות  בנוגע לניהול משק המים ביישוב ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני: 052-4771747,  alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר: 050-8658208,   boazs@mbtcpa.co.il

עמית עברי: 054-5698091,  amit.i@britcpa.co.il

דילוג לתוכן