PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – אפריל 2024 (תקציר)

שנה: 2024

מספר החוזר: 39.2024


ספקים מקומיים שאינם חייבים בתאגוד

על פי פרסומי רשות המים פועלים בישראל כ-680 ספקים מקומיים ביישובים מתוכננים (קיבוצים ומושבים).

צריכת המים הביתית ולכל מטרה אחרת ביישובים המתוכננים עמדה בשנת 2022 על כ-146.3 מ"ק לנפש לשנה, גבוה בכ-50% מהצריכה לנפש ביישובים קהילתיים (שגם בהם יש גינון פרטי) וגבוהה בשיעור של כ-85% מהצריכה הממוצעת לנפש אצל צרכני תאגידים ורשויות מקומיות.

החל מתחילת שנת 2023, מחויבים הספקים המקומיים, שאינם חייבים בתאגוד, לחייב את הצרכנים במחירי התקנות (ללא הנחות כפי שהיה בעבר) וכן הם נדרשים לפתוח חשבון בנק נפרד לפעילות המים ולהפריש מדי שנה סכומים לקרן שיקום.

בבקרות, שעושה רשות המים, לספקים מקומיים היא בודקת, לאחרונה ביתר דקדוק, סעיפים אלו, שבעבר קיבלו פחות תשומת לב.

ספק מים כפרי מקומי ביישוב שבו כ-550 תושבים, ויש בו צריכת מים שפירים לחקלאות בתוך הקו הכחול, אמור לפעול במרווח גולמי של כ-25% ורווח תפעולי (לאחר הפרשה לקרן שיקום) של כ-5.1%.

גידול בשיעור פחת המים, משיעור נורמטיבי של כ-6.1%, לשיעור של כ-11.7% מביא את הרווח התפעולי של הספק לאיזון.

ככל, שתשתיות המים פחות תקינות ביישוב וככל, ששיעור הפחת ועלויות התחזוקה גבוהות יותר – כך יותר קשה לספק לנהל בצורה מספקת את פעילות המים בתוך הקו הכחול וכדאי לו לבדוק את האפשרות להצטרפות לספק כפרי רב יישובי.

 

 

ספק כפרי רב יישובי

מזה מספר שנים מנסה רשות המים לצמצם את מספר בעלי רישיונות אספקת המים במרחב הכפרי, כאשר בנובמבר 2022, פורסם ברשומות תיקון לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) תשע"ד-2014, שבו הוגדרה פעילותו של ספק כפרי רב יישובי. על פי הכללים, תפקידו של ספק כפרי רב יישובי הינו לספק את שירותי המים והביוב לכל מטרות הצריכה באזור הישובים המפורטים ברישיונו, לרבות אספקה למטרות חקלאיות באזור המגורים.

הצטרפות של יישובים לספק כפרי רב יישובי של המועצה מגלמת בחובה היבטים רבים, לרבות עלויות המים לצרכנים, אובדן מרווח המכירה לספק המקומי, היבטים של העברת תשתיות בקו הכחול לתפעול חברה של המועצה והמשמעויות הגלומות בכך, העברת האחריות הכוללת להספקת המים והביוב לחברה של המועצה, לרבות האחריות על שדרוג הרשת ופחת המים, במקרים מסוימים פגיעה בפעילות אגודות המים המספקות מים כיום ועוד.

אנו מציעים ללקוחותינו, הנדרשים לקבל החלטה לגבי הצטרפות לספק כפרי רב יישובי במועצה האזורית שלהם, לנתח את מכלול המשמעויות של מהלך ההצטרפות לתאגיד אזורי, שככל הנראה אינו מהלך הפיך.

 

 

בשאלות  בנוגע לניהול משק המים ביישוב ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני: 052-4771747,  alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר: 050-8658208,   boazs@mbtcpa.co.il

עמית עברי: 054-5698091,  amit.i@britcpa.co.il

דילוג לתוכן