PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – מרץ 2024 (תקציר)

שנה: 2024

מספר החוזר: 34.2024


הקצאות מים לשנת 2024

בתחילת החודש פרסמה רשות המים את ספר הקצאות המים לשנת 2024.

סה"כ הקצאות המים לשנת 2024 עומדות על כ-2.36 מיליארדי מ"ק, ירידה של כ-3% מהקצאות סופיות לשנת 2023. מתוך סה"כ הקצאות מים, כ-65% הינם לחקלאות וכ-33% לכל צריכה אחרת.

המים השפירים ממקורות ומהפקה פרטית, מהווים כ-37% מהכמות, המים המליחים כ-34% ומי הקולחין (כולל שפד"ן) מהווים כ-26% ממקורות המים וכ-41% מהמים למטרות חקלאות.

הקצאות המים השפירים לחקלאות נעשו בהתאם לכללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב), תשפ"ג-2023. כמויות המים לבית בכל הארץ אינן מוגבלות והן נקבעות בהתאם לצורך.

הקצאות המים לגינון ציבורי, נקבעו בהתאם לכללים, כאשר במקרים רבים השימוש בפועל היה גבוה מאשר ההקצאה, ועל כן, צרכן, שנקבעו לו כמויות קטנות יותר לגינון ציבורי מאשר זכאותו על פי הכללים, רשאי לפנות ולבקש הגדלת ההקצאה לה הוא זכאי.

רישיונות אספקה לשנת 2024

במהלך תחילת שנת 2024, נשלחו לכל ספקי המים רישיונות האספקה לשנת 2024.

הכמויות, שהוגדרו ברישיון לבית ולכל צריכה אחרת, הינן לצורך חיוב ראשוני במהלך השנה, כאשר החיוב הסופי, לפי הכמויות ומטרות הצריכה, ייעשה בעתיד, לאחר קבלת מידע מהספקים לגבי הכמויות שסופקו בפועל כפי שידווחו בפברואר 2025.

מדידת המים בכל המתקנים והחיבורים בתחום האספקה, חייבת, על פי כללי מדידת מים, להיות מדווחת באמצעות מערכת קריאה מרחוק (קר"מ).

לא ניתן, ללא אישור בכתב מרשות המים, לספק מים ממקור אחד על חשבון האחר או למטרה אחת על חשבון מטרה אחרת, ומי שמתכנן לעשות כך נדרש לבקש תוספת לתנאי הרישיון שנשלח.

דיווחים שנתיים כספיים על פעילות המים

בהתאם לכללי המים (תנאים ברישיון) נדרש כל ספק מים להגיש לרשות המים דוח כספי על פעילותו השנתית. עד לפני שנתיים מועד הדיווח היה עד סוף אפריל של השנה העוקבת. החל משנת 2022, הוארך המועד עד סוף אוגוסט, ועל כן, הדיווח השנתי לגבי שנת 2023, נדרש להגשה עד סוף אוגוסט 2024.

עם זאת, אנו ממליצים לכל הספקים להתארגן לדיווח עוד לפני המועד הסופי כדי לא להגיע לדקה ה-90 ולהסתכן בסנקציות.

ספק כפרי רב יישובי

מאז פרסום הכללים לספק כפרי רב יישובי, מנסות אגודות המים הפועלות במגזר הכפרי, להביא לכך שגם הן יוכלו להיכלל בהגדרה ולספק את המים לצרכנים בתחום הקו הכחול ביישובים הכפריים. עמדת רשות המים הינה, שרק לאחר תקופה של כשנתיים, ובמידה ולא תהיה הענות של יישובים להצטרף לחברות האזוריות, תיבחן מתן האפשרות לאגודות המים להיות ספקיות כפריות רב יישוביות.

הצטרפות של יישובים לספק כפרי רב יישובי של המועצה מגלמת בחובה היבטים רבים, לרבות עלויות המים לצרכנים, אובדן מרווח המכירה לספק המקומי, היבטים של העברת תשתיות בקו הכחול לתפעול חברה של המועצה והמשמעויות הגלומות בכך, העברת האחריות הכוללת להספקת המים והביוב לחברה של המועצה, לרבות האחריות על שדרוג הרשת ופחת המים ועוד.

ככל, שתשתיות המים חדשות ומושקעות, יש פחות תמריץ להוציאן לספק כפרי רב יישובי וככל, שהמערכות ישנות ודורשות שדרוג – התמריץ למעבר לספק כפרי רב אזורי גדל.

על כן, מומלץ ליישובים, הנדרשים לקבל החלטה לגבי הצטרפות לספק כפרי רב יישובי במועצה האזורית שלהם, לנתח את מכלול המשמעויות של מהלך ההצטרפות לתאגיד אזורי, שכן, ככל הנראה, מהלך זה הינו בלתי הפיך.

מוצע לבצע סקר תשתיות על ידי מהנדסי ארגון עובדי המים, כחלק מתהליכי הדיון וההחלטה.

 

אנו מאחלים לכל לקוחותינו חג שמח ושקט!

 

בשאלות  בנוגע לניהול משק המים ביישוב ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני: 052-4771747,  alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר: 050-8658208,   boazs@mbtcpa.co.il

עמית עברי: 054-5698091,  amit.i@britcpa.co.il

דילוג לתוכן