PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – פברואר 2024

שנה: 2024

מספר החוזר: 25.2024


 דיווחים על צריכת המים

אנו מזכירים כי, בהתאם  לסעיף 23 (א) לכללי המים (תנאים ברישיון), חייב כל בעל רישיון הספקת מים לדווח על כמויות המים, שסיפק לצרכניו בשנת 2023 עד ליום 15 בפברואר 2024.

הדיווח מבוצע בטפסים מקוונים באתר רשות המים ובהפרדה בין יישובים בהם יש מדידת מים מלאה ליישובים להם מדידת מים חלקית (סיווג הישובים לפי סוג המדידה מוצג באתר רשות המים).

הדיווח הכמותי מהווה את הבסיס לתחשיב הסופי של עלות המים אותם מספקת מקורות ועל בסיסו מפיקה חברת מקורות חשבונות סופיים לשנת 2023 (בסביבות חודש אוגוסט 2024).

השנה, לראשונה, כללה רשות המים בדיווח הכמותי המקוון, גם הצהרת מנהל לגבי הפעילויות, שבוצעו בשנה הקודמת במשק המים, על פי סעיף 27 לכללי המים, שבעבר הייתה מוגשת בנפרד יחד עם הדוח הכספי השנתי.

התפלגות הספקת המים ביישוב בין מים לבית לכמות המוכרת, מים לבית ולכל מטרה לכמות נוספת, מים לגינון ציבורי ומים לחקלאות, מחושבת על ידי חברת מקורות בחשבונות החודשיים בהתאם לנתונים הידועים מהעבר, כאשר אם ישנו פער בין הכמות המחושבת לסך הכל הצריכה, פער זה נזקף כ"מים לחקלאות".

לאחר הדיווח הכמותי השנתי, נערך חישוב מחדש לפי הכמויות שסופקו בפועל ונערך תחשיב שנתי סופי שתוצאותיו יכולות להיות חיובים או זיכוים בעשרות אלפי שקלים בגין חיוב יתר או חסר בחשבונות השוטפים.

על כן, יש להקפיד על מילוי נכון ובזמן של הדיווחים הכמותיים, אשר, כאמור לעיל, עלולה להיות להם השפעה מהותית על ההתחשבנות הסופית מול מקורות.

הדיווח מתייחס לכלל מקורות המים ולשימושי המים ביישוב בשנה הקודמת ומציג גם את פחת המים הנגזר מהפער שבין מקורות המים לשימושי המים המדווחים. לאחר השלמת הדיווח ניתן לשמור את הטופס שמולא ולהדפיסו.

פחת המים יכול לנבוע ממגוון סיבות, ובין השאר דליפת מים סמויה, מונים ישנים ומניית מים ידנית, בסיסי דיווח ידניים ובלתי מהימנים ועוד.

בהתייחס לכך, שפחת המים מחושב בתעריף של כמות נוספת לבית ולכל מטרה, בעלות של כ-6.6 ש"ח למ"ק, בתעריפי ינואר 2024 – לפי תחשיב של צריכת כ-100 אלפי מ"ק מים שפירים בתוך המחנה ולפי פחת בשיעור של 10% מדובר באובדן כספי של כ-66 אלפי ש"ח לשנה, והסכומים יכולים להיות גם גבוהים משמעותית.

אנו מציעים ללקוחותינו להעביר אלינו עותק מהטופס שמולא לבקרה כללית שהנתונים מולאו בצורה נכונה ושפחת המים הינו בהתאם לתקן המקובל.

מצורף לחוזר פרסום של מדור פחת בארגון עובדי המים המתמחה באיתור נזילות מים והקטנת הפחת.

נזכיר, כי החל מתחילת שנת 2023, מהווה ארגון עובדי המים חלק מקבוצת ברית פקוח כחלק מהשירותים הכוללים בתחום המים שאנו מספקים ללקוחותינו.

 דיווחים שנתיים כספיים על פעילות המים

בהתאם לכללי המים (תנאים ברישיון) נדרש כל ספק מים להגיש לרשות המים דוח כספי על פעילותו. בשנת 2021 מועד הדיווח היה עד ליום 30 באפריל 2024. החל מהדיווח לשנת 2022, נדחה מועד הדיווח עד ליום 31 באוגוסט, כך שמועד הדיווח השנתי לשנת 2023 – הינו עד ליום 31 באוגוסט 2024.

רשימת חייבי הדיווח מתפרסמת באתר האינטרנט של רשות המים והיא כוללת את מרבית היישובים המתוכננים (קיבוצים ומושבים).

בתקופה הקרובה נשלח לכל לקוחותינו "חבילת דיווח" שתכלול קבצי אקסל למילוי וכן הסברים לגבי אופן מילוי הטפסים, וכן "הצהרת מנהלים" הנדרשת להיות מוגשת יחד עם הדיווח הכספי.

אנו ממליצים, כי למרות דחיית מועד הדיווח – ספקים שיש בידם את מלוא הנתונים להקדים ולדווח, כפי שנהגו בשנים קודמות.

 

 

 

בשאלות  בנוגע לניהול משק המים ביישוב ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני: 052-4771747,  alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר: 050-8658208,   boazs@mbtcpa.co.il

עמית עברי: 054-5698091,  amit.i@britcpa.co.il

דילוג לתוכן