PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – ינואר 2024

שנה: 2024

מספר החוזר: 20.2024


תעריפי המים

השנה רשות המים לא פרסמה לשימוע ציבורי את לוח התעריפים המתוכנן למחצית הראשונה של שנת 2024, כפי שהיא מפרסמת מידי שנה.

במהלך דצמבר הודיעה רשות המים על הקפאת מהלך עדכון התעריפים השנתי בתעריפי המים והביוב, המתבצע כמדי שנה לקראת 1 בינואר 2024. בשל המצב הביטחוני, תתבצע אך ורק הצמדה של התעריפים לשיעור השינוי בסל המדדים, כמתחייב על פי החוק והכללים.

בהתאם לפרסום רשות המים התעריף לצרכן יעלה בשיעור של כ-0.73%, החל מינואר 2024.

נזכיר, כי החל מתחילת שנת 2023, מחייבת רשות המים את הספקים המקומיים, לחייב את הצרכנים בתעריף התקנות כתעריף מחייב ולא כתעריף מקסימום, כאשר התעריף לכמות המוכרת לדצמבר 2023 עמד על 3.597 ש"ח למ"ק לפני מע"מ ולכמות הנוספת תעריף של 9.234 ש"ח למ"ק לפני מע"מ.

להלן תעריפי הרכישה והמכירה של מים אצל ספקים פרטיים במגזר הכפרי לינואר 2024:

ניתן לראות, כי למעט הפחתת מחיר בשפד"ן בשל הפרשי חישוב משנים קודמות, כלל התעריפים עלו בשיעור של פחות מאחוז.

ספק כפרי רב יישובי

מזה מספר שנים, מנסה רשות המים לצמצם את מספר בעלי רישיונות אספקת המים במרחב הכפרי. כך, בנובמבר 2022, פורסם ברשומות תיקון לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון), תשע"ד-2014, שבו הוגדרה פעילותו של ספק כפרי רב יישובי.

על פי הכללים, תפקידו של ספק כפרי רב יישובי הינו לספק את שירותי המים והביוב לכל מטרות הצריכה, באזור היישובים המפורטים ברישיונו, לרבות אספקה למטרות חקלאיות באזור המגורים.

עמדת רשות המים הינה, שחברות, שכבר פועלות או שיוקמו לצורך כך על ידי המועצות האזוריות, הן הגורם המועדף לפעול כספק כפרי רב יישובי. רשות המים אינה מחייבת יישובים להצטרף לחברות של המועצה, אולם היא נקטה במדיניות של "מקל וגזר". המקל הינו החמרת הבקרה על ספקים ביישוב, והגזר הינו הכרה בעלויות לחברה של המועצה, אשר תאפשר לחברה תוספת תזרים מזומנים לביצוע השקעות.

מאז פרסום הכללים לספק כפרי רב יישובי, מנסות אגודות המים הפועלות במגזר הכפרי, להביא לכך שגם הן יוכלו להיכלל בהגדרה ולספק את המים לצרכנים בתחום הקו הכחול ביישובים הכפריים.

בלוח התעריפים לשנת 2024 פורסמו לראשונה תעריפי המים והביוב של צרכני שלושה ספקי מים וביוב כפריים רב יישובים ("יובלי העמק", "קולחי גליל עליון" ו"מי רמת נגב"). על פי הפרסום, צרכני הספקים, שלעיל, יישלמו עבור מים וביוב את התעריף שמשלם כל צרכן במגזר העירוני (6.799 ש"ח למ"ק פלוס מע"מ עבור כמות מוכרת ו-12.479 ש"ח למ"ק פלוס מע"מ לכמות נוספת), כאשר תעריף זה הינו הן עבור המים והן עבור הביוב. ל"יובלי העמק" הוגדר תעריף מעט נמוך יותר, מאשר התעריף לצרכני תאגידי מים וביוב ארצי.

עלות רכישת המים ממקורות לספק כפרי רב יישובי נקבעת באופן פרטני לכל ספק, אולם לגבי שלושת הספקים שלעיל, עלות רכישת המים נמוכה בכ-0.5 ש"ח – 1.5 ש"ח למ"ק ביחס לעלות לספק מקומי.

הצטרפות של יישובים לספק כפרי רב יישובי של המועצה מגלמת בחובה היבטים רבים, לרבות עלויות המים לצרכנים, אובדן מרווח המכירה לספק המקומי, היבטים של העברת תשתיות בקו הכחול לתפעול חברה של המועצה והמשמעויות הגלומות בכך, העברת האחריות הכוללת להספקת המים והביוב לחברה של המועצה, לרבות האחריות על שדרוג הרשת ופחת המים ועוד.

אנו מציעים ללקוחותינו, שנדרשים לקבל החלטה לגבי הצטרפות לספק כפרי רב יישובי במועצה האזורית שלהם, לנתח את מכלול המשמעויות של המהלך של הצטרפות לתאגיד אזורי, שככל הנראה אינו הפיך.

 

בשאלות  בנוגע לניהול משק המים ביישוב ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני: 052-4771747,  alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר: 050-8658208,   boazs@mbtcpa.co.il

עמית עברי: 054-5698091,  amit.i@britcpa.co.il

דילוג לתוכן