PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – נובמבר 2023 (תקציר)

שנה: 2023

מספר החוזר: 124.2023


חשבונות מים מסכמים לשנת 2022

מידי שנה לקראת הרבעון האחרון של השנה, מקורות שולחת לספקי המים דוח מרכז לשנה קודמת עם הפרשי חיוב/זיכוי לחשבון מים שנתי סופי.

אנו ממליצים לכל מי שמקבל דוח כזה לבדוק את כמויות המים המפורטות בו, לכל סוג שימוש, בהתאם לדיווח הכמותי, שהוגש על יד הספק, כדי לבקר את החשבון של מקורות ולוודא שלא חלו בו טעיות.

דיווחים על מספר נפשות

השנה בשל מלחמת "חרבות ברזל", בוטל הקנס בגין אי דיווח, וככול שהספק לא הגיש דיווח על מספר הנפשות, תוקצה לו כמות מוכרת הגבוהה ב-3% מהכמות שסופקה בפועל אשתקד, או, בהיעדר מידע כזה, לפי ההקצאה שהייתה בשנה קודמת.

לפי ההקלות במשק המים, שפורסמו על ידי רשות המים בעקבות מלחמת "חרבות ברזל", הוגדר שספקים, שאירחו בתחומם מפונים מיישוביי הגבול, יוכלו לקבל הגדלה של הכמות המוכרת במידה ויעמדו בתנאים שלהלן:

  • האירוח הינו במבנים שאינם יחידת אירוח.
  • התושבים המתארחים הינם תושבים שפונו ממקום מגוריהם בעקבות המצב הביטחוני המיוחד.
  • לא התקבל מימון לאירוח התושבים המתארחים.
  • ההספקה למבנים האמורים אינה בתעריף למוסד עירוני.

נציין, כי על פי התקנות הכמות המוכרת, ניתנת רק לצרכנים שבתעודת הזהות שלהם רשום, כי הם תושבי היישוב, ורשות המים דורשת מכל ספק להחזיק במשרדיו צילום העתקי תעודות זהות של כל התושבים ,שהוצגו בתצהיר שהוגש. לעניין אירוח תושבים מפונים מקו האימות, מוצע לערוך רשימה של המתארחים ומקום מגוריהם לצורך הצגתה לרשות המים ככול שיידרשו הסברים בעתיד.

בשאלות  בנוגע לניהול משק המים ביישוב ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני: 052-4771747,  alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר: 050-8658208,   boazs@mbtcpa.co.il

עמית עברי: 054-5698091,  amit.i@britcpa.co.il

דילוג לתוכן