PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – אוקטובר 2023

שנה: 2023

מספר החוזר: 110.2023


ב-20 לאוקטובר 2023, פרסמה רשות המים לשימוע ציבורי מספר הוראות שעה בעקבות אירועי ה-7 לאוקטובר ומלחמת "חרבות ברזל".

להלן תמצית הוראות השעה שפורסמו לשימוע:

כללי המים (קביעת כמות מוכרת) (חרבות ברזל)(הוראת שעה), תשפ"ד-2023

בשנים קודמות נדרשו ספקי המים, להגיש דיווח על מספר הנפשות להם מספקים מים, עד סוף חודש נובמבר, ובהתאם לדיווח נקבעה לספק הכמות המוכרת (בתעריף הנמוך) לשנה הבאה.

ספקים שלא דיווחו על מספר הנפשות כנדרש, הוקטנה להם הכמות המוכרת ביחס להקצאה של שנה קודמת.

הוראות השעה מאפשרות לרשות המים לקבוע את הכמות המוכרת לשנת 2024 לפי הכמות שנקבעה בשנת 2023 או לפי הדיווח על ההספקה בפועל בשנת 2022, שהוגש בפברואר 2023.

ספקים שיגישו דיווח כמו בשנים קודמות, תישאר ההקצאה לכמות מוכרת בהתאם למנגנון הקובע כי הכמות המוכרת תהיה כנמוך בין:

  • כמות חזויה לפי דיווח על מספר נפשות ולפי 3.5 מ"ק לנפש לחודש.
  • כמות מוכרת שסופקה בפועל על ידי הספק בשנת 2022, בתוספת 3%.

לספק, אשר נדרש לספק כמות מוכרת גבוהה באופן חריג לצרכנים ביחס להקצאה לשנת 2024, בשל אירוח תושבים על רקע המלחמה, מנהל הרשות רשאי לעדכן את הכמות המוכרת בכפוף לאסמכתאות ולהצהרת הספק, כי לא קיבל מימון ממשלתי בגין האירוח.

ספקים, שסיפקו כמות מוכרת גבוהה יותר מההקצאה לשנת 2023, בשל אירוח תושבים על רקע המלחמה, יקבלו את הזיכוי במועד ביצוע האיזון החוזר לשנת 2023.

מנהל הרשות יכול להאריך את תוקף הוראת השעה בשלושה חודשים נוספים מעבר לסוף שנת 2023.

כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים)(הוראת שעה), תשפ"ד-2023

הקצאות המים לחקלאות מתחלקות בין כ-7,000 חקלאים ומבוצעת בהתאם להמלצות משרד החקלאות.

חקלאים שחרגו מההקצאה שניתנה להם, ולא פעלו להגדלת ההקצאה על ידי ניוד מכסות, נדרשים לשלם תעריף חריגה גבוה במיוחד, בהתאם למדרגות חריגה שעד 10% ומעל 10% חריגה.

בשל מצב המלחמה, המקשה על החקלאים לטפל בניוד המכסות, הוגדר בהוראת השעה שלא יחויבו תעריפי חריגה בגין צריכת מים לחקלאות בשנת 2023.

עדכון תעריף למי השפד"ן – על פי הכללים יופחת תעריף השפד"ן לשנת 2023, ב-0.115 ש"ח למ"ק (ביחס לתעריף של 1.673 ש"ח למ"ק פלוס מע"מ מיולי 2023), בשל השקעות בפועל שבוצעו בשפד"ן והיו נמוכות מההשקעות שהיו חזויות ונכללו בבסיס התעריף.

כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) (חרבות ברזל)(הוראת שעה), תשפ"ד-2023 – חוק דחיית מועדים

לאחר שלתאגידי המים והביוב חוקק "חוק דחיית מועדים," המאפשר לקבוצות צרכנים שנפגעו ממצב המלחמה לדחות את מועדי התשלום בגין צריכת מים לתקופה של 30 יום, הורחב החוק גם עבור ספקי מים פרטיים בעלי רישיונות הספקה.

קבוצות הצרכנים הזכאים לדחות את התשלום הינן: שוטרים, סוהרים, חיילים בשירות סדיר, חיילי מילואים, שבוים ונעדרים, פצועים ממערכת "חרבות ברזל", אנשי כחות ההצלה ומתנדבים בהיקף משרה מלאה, וכן אנשים המתגוררים בישובים שפונו עקב המצב הביטחוני.

קבוצות הצרכנים שהוגדרו זכאיות לדחות את תשלום חשבונות המים לתקופה של 30 יום.

בהוראות השעה נקבע, כי שר הביטחון בהסכמת שר האוצר יכולים להאריך את התקופה שהוגדרה.

חוק דחיית מועדים, חוקק כהוראת שעה והוראותיו יפקעו ביום 31 בדצמבר 2023.

 

הוראות השעה פורסמו לשימוע, לתגובת הציבור עד ליום 23 באוקטובר 2023 ולאחר מכן יפורסמו כהוראות שעה בעלות תוקף סטטוטורי.

 

 

אנו מחזקים את ידי לקוחותינו וציבור החקלאים בישראל בשעות קשות אלו ונערכים לסיוע ללקוחות בכל ההיבטים בהם אנו יכולים לסייע בתחום המים ובתחומי הדיווח הנוספים.

 

 

בשאלות  בנוגע לניהול משק המים ביישוב ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני: 052-4771747,  alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר: 050-8658208,   boazs@mbtcpa.co.il

עמית עברי: 054-5698091,  amit.i@britcpa.co.il

דילוג לתוכן