PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – ספטמבר 2023 (תקציר)

שנה: 2023

מספר החוזר: 92.2023


פחת מים

במהלך שנת 2022 נערך על ידי רשות המים סקר מקיף לגבי אספקת המים במרחב הכפרי.

פחת המים יכול לנבוע ממגוון סיבות, ובין השאר דליפת מים סמויה, מונים ישנים ומניית מים ידנית, בסיסי דיווח ידניים ובלתי מהימנים ועוד.

בהתייחס לכך, שפחת המים מחושב בתעריף של כמות נוספת לבית ולכל מטרה, בעלות של כ-6.5 ש"ח למ"ק, בתעריפי יולי 2023, לפי תחשיב של צריכת כ-100 אלפי מ"ק מים שפירים בתוך המחנה ולפי פחת בשיעור של 10% – מדובר באובדן כספי של כ-64 אלפי ש"ח לשנה, והסכומים יכולים להיות גם גבוהים משמעותית.

לעלות המבוזבזת יש להוסיף אובדן רווחי מכירת המים לצרכנים במחיר, נכון ליולי 2023, של כ-9.2 ש"ח למ"ק (לפני מע"מ) – סכומים אלו נגרעים מהיכולת של המערכת המרכזית לתחזק ולשדרג את תשתיות המים ביישוב.

מומלץ לכל יישוב לבצע ניתוח של מקורות ושימושי מים, ובמידת הצורך להזמין גורמי מקצוע (כדוגמת ארגון עובדי המים המתמחה בכך) לביצוע סקר נזילות ביישוב, לאיתור הבעיות ולתיקונן. נזכיר, כי החל מתחילת שנת 2023, מהווה ארגון עובדי המים חלק מקבוצת ברית פקוח – מבט כחלק מהשירותים הכוללים בתחום המים שאנו מספקים ללקוחותינו.

דיווחים שנתיים כספיים על פעילות המים

בהתאם לכללי המים (תנאים ברישיון) נדרש כל ספק מים להגיש לרשות המים דוח כספי על פעילותו השנתית.

בשנת 2021 המועד לדיווח היה עד ליום 30 באפריל 2022. בשנת 2022, הוארך המועד עד סוף אוגוסט 2023.

הדוח השנתי אמור להציג את ההכנסות וההוצאות בהפרדה לפי כלל סוגי המים, שבהקצאה שניתנה ליישוב לשנת 2022, ובהתאם לכמויות שסופקו בפועל, על פי הדיווח המקוון שנשלח לרשות המים בפברואר 2023. עקב חופשות סוף החופש הגדול, חלק מהיישובים לא השלימו את הגשת הדיווח במועד החדש שנקבע.

אנו ממליצים להשלים את הדיווח עד לתחילת החגים, כי שהדבר שלא יהווה הילה לדוח ביקורת או סנקציות של רשות המים.

 

בשאלות  בנוגע לניהול משק המים ביישוב ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני: 052-4771747,  alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר: 050-8658208,   boazs@mbtcpa.co.il

עמית עברי: 054-5698091,  amit.i@britcpa.co.il

דילוג לתוכן