PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – אוגוסט 2023 (תקציר)

שנה: 2023

מספר החוזר: 88.2023


ספק מים אזורי למרחב הכפרי

התהליך המשמעותי ביותר, שמתחולל כיום בתחום המים, הינו התחלת ההתממשות של הרפורמה אותה מקדמת רשות המים תקופה ארוכה בתחום אספקת המים במרחב הכפרי. התהליך כולל מספר תיקונים שנכנסו בנושא זה בכללי המים ובפרסום תעריפים לצרכנים של 3 ספקים כפריים רב יישוביים בספר התעריפים למחצית השנייה של שנת 2023.

הקצאות מים לשנת 2023

בתחילת אוגוסט 2023 פרסמה רשות המים את ההקצאות המעודכנות לכל שימושי המים לשנת 2023. כמות המים הכוללת על פי ההקצאה הינה כ-2.4 מיליארדי מ"ק, שמהם כ-65% הינם למטרות חקלאות וכ-33% הינם לבית ולכל מטרה. כ-40% מהמים לחקלאות הינם מי קולחים ושפד"ן.

חשבונות מים מסכמים לשנת 2022

מידי שנה לקראת הרבעון האחרון, שולחת מקורות לספקי המים דוח מרכז לשנה קודמת עם הפרשי חיוב / זיכוי לחשבון מים שנתי סופי.

נזכיר, כי החיוב החודשי אותו שולחת מקורות לספקים מבוסס על כמות המים הכוללת שרכש הספק כפי שנמנתה במונה הראשי, אולם ההפרדה לסוגי המים השונים (תעריף ביתי כמות מוכרת, כמות נוספת לבית ולכל מטרה, מים לשימושי חקלאות ומים לגינון ציבורי) מבוצעת על בסיס אומדנים ולפי כמויות הצריכה בשנה קודמת.

לאחר הדיווח על כמויות צריכת המים בפועל בכול סוג שימוש, אותו נדרש כל ספק לדווח בדוח מקוון בחודש פברואר, עורכת מקורות חלוקה מחודשת של כמויות המים שסופקו ומפיקה דוח הפרשים שנתי.

השינויים בדוח השנתי מעבירים כמויות מים בין מים יקרים בסיווג "לבית ולכל מטרה" מעבר לכמות המוכרת, בעלות של 6.374 ש"ח, בתוספת מע"מ למ"ק, לבין מים לחקלאות במחיר של  2.044 ש"ח, בתוספת מע"מ למ"ק.

מומלץ, לכל מי שמקבל דוח כזה, לבדוק את כמויות המים המפורטות בו לכל סוג שימוש, בהתאם לדיווח הכמותי שהוגש על ידי הספק, על מנת לבקר את החשבון של מקורות ולוודא שלא חלו בו טעויות.

 

בשאלות  בנוגע לניהול משק המים ביישוב ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני: 052-4771747,  alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר: 050-8658208,   boazs@mbtcpa.co.il

עמית עברי: 054-5698091,  amit.i@britcpa.co.il

דילוג לתוכן