PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – יולי 2023 (תקציר)

שנה: 2023

מספר החוזר: 74.2023


לוח התעריפים למחצית השנייה של שנת 2023

לאחרונה פרסמה רשות המים את לוח התעריפים למחצית השנייה של שנת 2023 ואת העקרונות שהביאו לעדכון התעריפים.

ניתוח התעריפים מלמד, כי התעריפים לחקלאות עלו בשיעור של כ-3.1%, ואילו התעריפים לבית עלו בשיעורים שבין 3.0%-7.0%. העלייה הינה בגין שיעור העלייה בסל המדדים.

נזכיר, כי תעריפי המים מוצמדים בשיעור של 85% למדד המחירים לצרכן, שיעור של 10% למדד השכר הציבורי ושיעור 5% לתעריפי החשמל. מחירי המכירה של מים עבור ספקים שאינם חייבים בתאגוד (קיבוצים ומושבים), עלו בשיעורים שבין 3.1%-5.9%, מה שמגדיל את מרווח חלוקת המים (המרווח שבין עלות הרכישה ממקורות למכירה לצרכנים) בשיעור ממוצע של כ-6.0%, כאשר המרווח למ"ק לפני מע"מ הינו בין 2.2 ש"ח ל-2.8 ש"ח.

תעריפים לחיוב אצל ספקים מקומיים שאינם חייבים בתאגוד (קיבוצים ומושבים)

החל מתחילת שנת 2023 ביטלה רשות המים את מנגנון "התעריף המרבי" שהיה נהוג עד סוף שנת 2022 ביישובים מתוכננים (קיבוצים ומושבים), אשר להם הוגדרו תעריפי מים מרביים שלא ניתן לחייב את הצרכנים במחיר גבוה מהם, אולם ניתן  לחייב במחיר נמוך יותר.

מתחילת שנת 2023, חייבים הספקים המקומיים לחייב את צרכניהם בתעריף התקנות ללא הנחות.

ביקורת רשות המים ביישובים מתוכננים

מידי שנה מבצעת רשות המים ביקורת מדגמית אצל ספקי מים במרחב הכפרי לבדיקת עמידתם בהוראות החוק והתקנות. נושא הבדיקה הרוחבי העיקרי, שהיה בעבר, התייחס לבסיס המידע שמחזיק הספק לצורך דיווח על מספר הנפשות, שלפיו הוא זכאי להקצאה של כמות מוכרת.

השנה החלה הרשות לבדוק גם את העמידה בהוראה הדורשת פתיחת חשבון בנק נפרד לפעילות המים והפרשה לקרן שיקום וכן את תעריפי החיוב לצרכנים ועמידתם בהוראות התקנות.

רפורמה באספקת המים במרחב הכפרי

במסגרת תהליכי אסדרת אספקת המים והביוב לבית במרחב הכפרי, ניתנו רישיונות אספקה ל-3 ספקי מים רב רשותיים ראשונים (קולחי גליל עליון, מי רמת נגב, יובלי העמק). התעריפים לצרכנים כוללים הן את מרכיב המים והן את מרכיב הביוב והם דומים לתעריף של צרכני תאגידי מים וביוב במרחב העירוני, למעט צרכני יובלי העמק להם הוכר תעריף נמוך יותר.

נזכיר, כי רשות המים נמצאת מזה מספר שנים בתהליך של ריכוז אספקת המים לבית במרחב הכפרי בידי תאגידים אזוריים של המועצות האזוריות, כאשר בשנים הקרובות יידרש כל יישוב לבחון את המשמעויות עבורו ולקבל החלטות לגבי הצטרפות לתאגיד אזורי.

 

נזכיר, שהמועד האחרון להגשת דיווחים כספיים לגבי פעילות המים בישוב לשנת 2022 הינו בסוף אוגוסט 2023. עקב חופשות הקיץ, מומלץ לכל הישובים להתארגן לדיווח כבר כיום, כדי לא להיקלע לפיגורים, ובמיוחד בשנה זו בה רשות המים מהדקת את הפיקוח על הספקים המקומיים.

 

 

בשאלות  בנוגע לניהול משק המים בישוב ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני: 052-4771747,  alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר: 050-8658208,   boazs@mbtcpa.co.il

עמית עברי: 054-5698091,  amit.i@britcpa.co.il

דילוג לתוכן