PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – יוני 2023 (תקציר)

שנה: 2023

מספר החוזר: 64.2023


תעריפי מים

מידי שנה בחודש מאי, רשות המים מפרסמת, לשימוע ציבורי, את השינוי בתעריפי המים המתוכנן לחודש יולי. השנה עדיין לא פורסמו התעריפים לשימוע, אולם רשות המים פרסמה הודעה לעיתונות, המבהירה שהכוונה הינה להעלות את תעריפי המים בשיעור של כ-3.08%, כפועל יוצא של עליית המחיר בסל התשומות של המים ובכלל זה מדד המחירים לצרכן, מדד השכר ומדד תעריפי החשמל.

ביקורת רשות המים בישובים מתוכננים

מידי שנה מבצעת רשות המים ביקורת מדגמית אצל ספקי מים במרחב הכפרי לבדיקת עמידתם בהוראות החוק. נושא הבדיקה הרוחבי, העיקרי שהיה בעבר, התייחס לבסיס המידע, שמחזיק הספק לצורך דיווח על מספר הנפשות, שלפיו הוא זכאי להקצאה של כמות מוכרת. השנה החלה הרשות לבדוק גם את העמידה בהוראה הדורשת פתיחת חשבון בנק נפרד לפעילות המים והפרשה לקרן שיקום.

דיווח כספי שנתי

בהתאם לכללי המים (תנאים ברישיון) נדרש כל ספק מים להגיש לרשות המים דוח כספי על פעילותו בשנת 2022 עד ליום 30 באוגוסט 2023 (להבדיל מ-30 באפריל בשנים קודמות). רשימת חייבי הדיווח מתפרסמת באתר האינטרנט של רשות המים והיא כוללת את מרבית הישובים המתוכננים (קיבוצים ומושבים).

לאחרונה שלחנו לכל לקוחותינו "חבילת דיווח", שכוללת קבצי אקסל למילוי, הסברים לגבי אופן מילוי הטפסים, וכן "הצהרת מנהלים" (אשר בדומה לשנה קודמת יש למלא אותה באופן מקוון באתר האינטרנט של רשות המים).

בשל החמרת נהלי הבקרה ברשות המים, כחלק מהמדיניות של החמרת הפיקוח על ספקי מים במרחב הכפרי, אנו ממליצים ללקוחותינו להיערך להשלמת הדיווח הכספי במועד שנקבע לכך.

נציין, כי בפברואר 2023, פרסמה רשות המים את "מדיניות אגף הפיקוח והאכיפה לשנת 2023", כאשר במסגרת הסעיפים להם ניתן תעדוף בביקורת צוין, בין השאר, גם נושא העמידה בהוראות הדיווח ובכלל זה דיווחים כספיים ודיווחים כמותיים.

פחת מים

במסגרת סקר, שנערך ביישובים המתוכננים, נבדק שיעור פחת המים במדגם של 578 יישובים. ממצאי הסקר היו שב-27% מהיישובים שיעור פחת המים (פער בין מקורות המים לשימושים המחויבים) היה מעל 15%, כאשר ב-7% מהיישובים היה פחת גבוה מ-30%. ב-40% מהיישובים היה פחת שבין 8%-6% ואילו ב-13% מהישובים נמדד אפס פחת, מה שאינו אפשרי ומעיד על בעיה במדידת המים או בחיוב בגינם.

פחת המים יכול לנבוע ממגוון סיבות, ובין השאר דליפת מים סמויה, מונים ישנים ומניית מים ידנית, בסיסי דיווח ידניים ובלתי מהימנים ועוד.

בהתייחס לכך, שפחת המים מחושב בתעריף של כמות נוספת לבית ולכל מטרה, בעלות של כ-8.9 ש"ח למ"ק – לפי תחשיב של צריכת כ-70 אלפי מ"ק מים שפירים בתוך המחנה ולפי פחת בשיעור של 10%  – מדובר באובדן כספי של כ-62 אלפי ש"ח לשנה, והסכומים יכולים להיות גם גבוהים משמעותית. סכומים אלו נגרעים מהיכולת של המערכת המרכזית לתחזק ולשדרג את תשתיות המים ביישוב.

אנו ממליצים לכל יישוב לבצע ניתוח של מקורות ושימושי מים, ובמידת הצורך להזמין גורמי מקצוע (כדוגמת ארגון עובדי המים המתמחה בכך) לביצוע סקר נזילות ביישוב, לאיתור הבעיות ולתיקונן.

 

נזכיר, כי החל מתחילת שנת 2023, מהווה ארגון עובדי המים חלק מקבוצת ברית פקוח – מבט, כחלק מהשירותים הכוללים בתחום המים שאנו מספקים ללקוחותינו.

 

 

בשאלות  בנוגע לניהול משק המים בישוב ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני: 052-4771747,  alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר: 050-8658208,   boazs@mbtcpa.co.il

עמית עברי: 054-5698091,  amit.i@britcpa.co.il

דילוג לתוכן