PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – מאי 2023 (תקציר)

שנה: 2023

מספר החוזר: 60.2023


נוהל תמיכה במסגרת הסכם המים

לאחרונה, פרסם משרד החקלאות כי נפתחה האפשרות להגשת בקשות תמיכה במסגרת העדכון להסכם המים לצרכני מים לחקלאות ממקורות ומהפקה פרטית.

ניתן להגיש בקשות לתמיכה בגין השקעות שבוצעו לאחר תחילת שנת 2017.

את הבקשות יש להגיש למשרדים המחוזיים של משרד החקלאות לא יאוחר מיום 29 ביוני 2023.

כיוון שתקציב התמיכות הינו מוגבל, מומלץ לכל מי שזכאי לתמיכה במסגרת עדכון הסכם המים להגיש בהקדם את הבקשות לתמיכה.

תמיכה בבניית מאגרים בחוק ההסדרים 2023

במסגרת תקציב המדינה וחוק ההסדרים לשנים 2023 – 2024, שאושרו לאחרונה, המדינה תכיר בהקמת מאגרים לצרכי איגום מי קולחים לחקלאות כ"תשתית לאומית" ותסייע בהקלות ומימון מאגרים לצד הקמת המט"שים.

תאגידים אזוריים לאספקת מים לבית

רשות המים פרסמה לשימוע טיוטת כללים בעניין התעריפים להספקת מים לבית, שיחולו על שלושה "ספקים רב יישוביים" קונקרטיים – שלוש חברות כלכליות של מועצות אזוריות.

התאגידים לגביהם פורסם השימוע הינם: "יובלי העמק", "קולחי גליל עליון"  ו-"מי רמת נגב".

נציין בהקשר זה, כי הייתה פנייה של "מים לישראל" וארגוני החקלאים לרשות המים, בדרישה להרחיב הגדרות "ספק כפרי רב יישובי" כך שיחולו לא רק על חברות כלכליות של מועצות אזוריות, אלא גם על אגודות מים, ובפרט אגודות אזוריות. מרשות המים נמסר, שהבחינה של עניין בקשה זו תיעשה במחצית השנייה של השנה. אנו עוקבים אחר ההתפתחויות ונעדכן, ככל שיהיו, בפרסומים השוטפים.

דיווחים שנתיים כספיים על פעילות המים

בהתאם לכללי המים (תנאים ברישיון) נדרש כל ספק מים להגיש לרשות המים דוח כספי על פעילותו בשנת 2022 עד ליום 30 באוגוסט 2023 (להבדיל מ-30 באפריל בשנים קודמות).

רשימת חייבי הדיווח מתפרסמת באתר האינטרנט של רשות המים והיא כוללת את מרבית הישובים המתוכננים (קיבוצים ומושבים).

זה לא מכבר שלחנו לכל לקוחותינו "חבילת דיווח", שכוללת קבצי אקסל למילוי וכן הסברים לגבי אופן מילוי הטפסים, וכן "הצהרת מנהלים", אשר בדומה לשנה קודמת יש למלא אותה באופן מקוון באתר האינטרנט של רשות המים.

 

בשאלות  בנוגע לניהול משק המים בישוב ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני: 052-4771747,  alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר: 050-8658208,   boazs@mbtcpa.co.il

רו"ח לימור לטאי עובד: 054-5816814,  limoro@britcpa.co.il

דילוג לתוכן