PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – אפריל 2023 (תקציר)

שנה: 2023

מספר החוזר: 47.2023


תעריפי המים

לאחרונה פרסמה רשות המים לשימוע ציבורי, הפחתה בשיעור של כ-2.74% בתעריף המים הביתיים לכמות המוכרת, זאת בעקבות ירידה מקבילה, שנרשמה במחירי החשמל אותם מפרסמת רשות החשמל.

ביום 2 באפריל 2023, אישרה מועצת רשות המים את הפחתת התעריף שפורסמה לשימוע ציבורי.

נציין, כי מדובר בשינוי תעריף חריג בחודש אפריל, כאשר מועדי עדכון התעריפים הקבועים מדי שנה הינם ינואר ויולי.

משק הקולחים 2050

במרץ 2023, פרסמה רשות המים מסמך מדיניות לגבי פיתוח משק הקולחים בישראל עד לשנת 2050.

על פי המסמך כמות הקולחים (כולל שפד"ן) בשנת 2020 עמדה על כ-603 מיליוני מ"ק, מהם נוצל שיעור של כ-80%. על פי התחזיות עד לשנת 2050, צפויה כמות הקולחים לגדול בשיעור של כ-80%.

על פי מסקנות הניתוח במסמך, כדי לנצל בצורה מיטבית את הגידול בקולחים תידרש השלמת מערכות הולכה בין מרחביות, שיאפשרו ניוד עודפי קולחים מהאזורים האורבניים, בהם מצאי הקולחים הולך ועולה ופוטנציאל הניצול החקלאי הולך וקטן, לאזורי הפריפריה בהם פוטנציאל הניצול הוא "אין סופי".

בנוסף, תידרש תוספת איגום עונתי (חורפי) בהיקף מספק. גם כאן, זמינות הקרקע להקמת מאגרים באזורי המרכז כמעט ואינה קיימת, בעוד שבאזורי הפריפריה קיימת זמינות מקרקעין למטרה זו.

בנוסף, על פי המסמך, לצורך מיצוי השימוש בפוטנציאל הקולחים יידרשו השקעות בהיקף מצטבר של כ- 5,079 מיליוני ש"ח, אשר יהיו זכאיות למענקי השקעה בשיעור שבין 70% ל-85%.

משקעים

בסוף חול המועד פסח 2023, נרשמו מספר ימי משקעים מהותיים, אשר הינם חריגים ביחס לממוצע הרב שנתי. במספר תחנות מדידה של השירות המטאורולוגי, בעיקר באזור הצפון, נרשמו כמויות של כ-50-60 ממ"ק ב-3 ימי גשם, אשר מהווים מעל 10% מכמות המשקעים השנתית הממוצעת.

עם זאת, באזורי צפון הארץ, כמות המשקעים השנתית המצטברת עומדת על שיעור של כ-75%-90% מממוצע המשקעים הרב שנתי. באזור הדרום, במרבית תחנות המדידה, נרשמה כמות משקעים גבוהה יותר מאשר הכמות הממוצעת הרב שנתית.

דיווחים שנתיים כספיים על פעילות המים

בהתאם לכללי המים (תנאים ברישיון) נדרש כל ספק מים להגיש לרשות המים דוח כספי על פעילותו השנתית. בשנת 2021 המועד לדיווח היה עד ליום 30 באפריל 2022. בשנת 2022, הוארך המועד עד סוף אוגוסט 2023.

עם זאת, אנו ממליצים לכל הספקים להתארגן לדיווח עוד לפני המועד הסופי כדי לא להגיע לדקה ה-90 ולהסתכן בסנקציות.

 

 

  

בשאלות  בנוגע לניהול משק המים בישוב ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני: 052-4771747,  alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר: 050-8658208,   boazs@mbtcpa.co.il

רו"ח לימור לטאי עובד: 054-5816814,  limoro@britcpa.co.il

דילוג לתוכן