PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – מרץ 2023 (תקציר)

שנה: 2023

מספר החוזר: 39.2023


הקצאות מים לשנת 2023

בתחילת החודש פרסמה רשות המים את ספר הקצאות המים לשנת 2023. הקצאות המים השפירים לחקלאות נעשו בהתאם לכללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב), תשפ"ג-2023. כמויות המים לבית בכל הארץ אינן מוגבלות והן נקבעות בהתאם לצורך.

הקצאות המים לגינון ציבורי, נקבעו בהתאם לכללים, כאשר במקרים רבים השימוש בפועל היה גבוה מאשר ההקצאה, ועל כן צרכן שנקבעו לו, לצורך גינון ציבורי, כמויות קטנות יותר מאשר זכאותו על פי הכללים, רשאי לפנות ולבקש את הגדלת ההקצאה לה הוא זכאי.

רישיונות אספקה לשנת 2023

במהלך תחילת שנת 2023, נשלחו לכל ספקי המים רישיונות האספקה לשנת 2023. הכמויות, שהוגדרו ברישיון לבית ולכל צריכה אחרת, הינן לצורך חיוב ראשוני במהלך השנה, כאשר החיוב הסופי לפי הכמויות ומטרות הצריכה ייעשה בעתיד (לאחר קבלת מידע מהספקים לגבי הכמויות שסופקו בפועל).

מדידת המים בכל המתקנים והחיבורים בתחום האספקה, חייבת, על פי כללי מדידת מים, להיות מדווחת באמצעות מערכת קריאה מרחוק (קר"מ). לא ניתן, ללא אישור בכתב מראשות המים, לספק מים ממקור אחד על חשבון האחר או למטרה אחת על חשבון מטרה אחרת, ומי שמתכנן לעשות כך נדרש לבקש תוספת לתנאי הרישיון שנשלח.

ברישיונות, שנשלחו לספקים מקומיים, צוין, כי החל מחודש ינואר 2023, תחול על כל היישובים המתוכננים (בעיקר קיבוצים ומושבים), החובה לחייב את הצרכנים הביתיים בתעריפי התקנות, מבלי יכולת לחייב במחיר נמוך יותר (כפי שניתן היה לעשות עד סוף שנת 2022).

דיווחים שנתיים כספיים על פעילות המים

בהתאם לכללי המים (תנאים ברישיון) נדרש כל ספק מים להגיש לרשות המים דוח כספי על פעילותו השנתית. בשנת 2021 המועד לדיווח היה עד ליום 30 באפריל 2022. בשנת 2022, הוארך המועד עד סוף אוגוסט 2023. עם זאת, אנו ממליצים לכל הספקים להתארגן לדיווח לפני המועד הסופי, כדי לא להגיע לדקה ה-90 ולהסתכן בסנקציות.

 

 

בשאלות  בנוגע לניהול משק המים בישוב ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני: 052-4771747,  alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר: 050-8658208,   boazs@mbtcpa.co.il

רו"ח לימור לטאי עובד: 054-5816814,  limoro@britcpa.co.il

דילוג לתוכן