PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – פברואר 2023

שנה: 2023

מספר החוזר: 24.2023


דיווחים על צריכת המים

אנו מזכירים, כי בהתאם לסעיף 23 (א) לכללי המים (תנאים ברישיון), חייב כל בעל רישיון הספקת מים לדווח על כמויות המים, שסיפק לצרכניו בשנת 2022, עד ליום 15 בפברואר 2023.

הדיווח מבוצע בטפסים מקוונים באתר רשות המים ובהפרדה בין יישובים בהם יש מדידת מים מלאה ליישובים להם מדידת מים חלקית (סיווג הישובים לפי סוג המדידה מוצג באתר רשות המים).

הדיווח הכמותי מהווה את הבסיס לתחשיב הסופי של עלות המים אותם מספקת מקורות ועל בסיסו היא מפיקה חשבונות סופיים לשנת 2022 (בסביבות חודש אוגוסט 2023).

התפלגות הספקת המים ביישוב, בין מים לבית בכמות המוכרת, מים לבית ולכל מטרה בכמות נוספת, מים לגינון ציבורי ומים לחקלאות, מחושבת על ידי מקורות בחשבונות החודשיים בהתאם לנתונים הידועים מהעבר, כאשר אם ישנו פער בין הכמות המחושבת לסך כל הצריכה, פער זה נזקף כ"מים לחקלאות".

לאחר הדיווח הכמותי השנתי, נערך חישוב מחדש לפי הכמויות שסופקו בפועל ונערך תחשיב שנתי סופי, שתוצאותיו יכולות להיות חיובים או זיכויים בעשרות אלפי שקלים בגין חיוב יתר או חסר בחשבונות השוטפים.

יש להקפיד על מילוי נכון ובזמן של הדיווחים הכמותיים, אשר, כאמור לעיל, עלולה להיות להם השפעה מהותית על ההתחשבנות הסופית מול מקורות.

הדיווח מתייחס לכלל מקורות המים ולשימושי המים ביישוב בשנה הקודמת ומציג גם את פחת המים הנגזר מהפער שבין מקורות המים לשימושי המים המדווחים. לאחר השלמת הדיווח ניתן לשמור את הטופס שמולא ולהדפיסו.

פחת המים יכול לנבוע ממגוון סיבות: דליפת מים סמויה, מונים ישנים ומניית מים ידנית, בסיסי דיווח ידניים ובלתי מהימנים ועוד.

בהתייחס לכך, שפחת המים מחושב בתעריף של כמות נוספת לבית ולכל מטרה, בעלות של כ-6.4 ש"ח למ"ק, בתעריפי ינואר 2023, לפי תחשיב של צריכת כ-100 אלפי מ"ק מים שפירים בתוך המחנה ולפי פחת בשיעור של 10% מדובר באובדן כספי של כ-64 אלפי ש"ח לשנה, והסכומים יכולים להיות גם גבוהים משמעותית.

אנו מציעים ללקוחותינו להעביר אלינו עותק מהטופס שמולא, לשם עריכת בקרה כללית, לכך שהנתונים מולאו בצורה נכונה ושפחת המים הינו בהתאם לתקן המקובל.

לאור האמור לעיל:

  1. חשוב לדווח לרשות המים עד ליום 15 בפברואר 2023 בצורה מדויקת.
  2. מזמינים אתכם לשלוח למייל iwwa@iwwa.co.il את העתק הדיווח על מנת שנבצע בקרה כללית ובדיקת פחת. הבדיקה תבוצע בחינם.

דיווחים שנתיים כספיים על פעילות המים

בהתאם לכללי המים (תנאים ברישיון) נדרש כל ספק מים להגיש לרשות המים דוח כספי על פעילותו. מועד הדיווח עד שנת 2021 היה עד ליום 30 באפריל. החל מהדיווחים לשנת 2022, נדחה מועד הדיווח עד ליום 31 באוגוסט. דהיינו, על הדיווח לשנת 2022, להיעשות עד ליום 31 באוגוסט 2023.

רשימת חייבי הדיווח מתפרסמת באתר האינטרנט של רשות המים והיא כוללת את מרבית הישובים המתוכננים (קיבוצים ומושבים).

בתקופה הקרובה נשלח לכל לקוחותינו "חבילת דיווח" הכוללת קבצי אקסל למילוי, הסברים לגבי אופן מילוי הטפסים ו"הצהרת מנהלים" הנדרשת להיות מוגשת יחד עם הדיווח הכספי.

אנו ממליצים, כי למרות דחיית מועד הדיווח, ספקים שיש בידם את מלוא הנתונים שיקדימו לדווח כפי שנהגו בשנים קודמות.

 

בשאלות  בנוגע לניהול משק המים בישוב ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני: 052-4771747,  alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר: 050-8658208,   boazs@mbtcpa.co.il

רו"ח לימור לטאי עובד: 054-5816814,  limoro@britcpa.co.il

דילוג לתוכן